Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 20. august 2020

Dagsorden:
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 11/8 2020, jf. bilag.
2.    Fremlæggelse af projektforslag vedr. Menighedshjemmet (ved Martin Jonø)
3.    Kvartalsrapport.
4.    Valg 2020.
5.    KK-medarbejder.
6.    Metalepitafier – rammer og ophængningssted.
7.    Kordegnekontor – ombygning af eksisterende lokaler.
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 24. september kl. 17.30.
10.   Evt.
…………………………………………………………………………………………….

Fraværende med afbud: Bent Laursen, René Kjær Jensen, Erik Sørensen


Ad. 1    Marianne Aagaard Skovmand forespurgte om der var indkøbt de 100 salmer, da hun mente, at det skulle have været drøftet først, da hun ønskede en anden salmebog.

Ad. 2     Bente Tipsmark bød velkommen til Martin Jonø, som gennemgik projektet for renoveringen af  Menighedshjemmet. Det var et spændende projekt, som der arbejdes videre med.    
    
Ad. 3    Kvartalsrapport pr. 30. juni 2020 blev gennemgået og taget til efterretning.
    
Ad. 4    Lisbeth Jørgensen redegjorde for valget den 15. september 2020. Udvalget har holdt møde med Bastionen, og alt skulle være på plads. Der er lavet plakater samt flyvers.
    
Ad. 5     Kirke- og kulturmedarbejder, udvalget bad om at vente med orientering, til udvalget var færdig med det endelige oplæg.

Ad. 6    Metalepitafier genophængning i kirken - flere muligheder blev drøftet, og man blev enige om at tage det op på mødet i september.
    
Ad. 7    Kordegnekontoret – ombygning af eksisterende lokaler, andre muligheder undersøges, og der åbnes dog for muligheden for senere at blive flyttet til andre lokaler.
    
Ad. 8    Meddelelser
Mette Grymer foreslog at udflugten blev gennemført for Menighedsrådet, og personale blev hjemme for at formindske risikoen for smitte af Covid-19.
    
Udflugt til orgelfirmaet Marcussen & Søn for at besigtige renoveringen af kirkens orgel torsdag den 10 september.

Lisbeth Jørgensen sagde, at der var udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for kordegnene, og at Vivi Sørensen er udpeget til Kordegnekontorets daglige leder.

Kordegnekontorets åbningstider blev drøftet og tages op igen på et senere tidspunkt, der laves statistik over besøg og telefonopkald i åbningstiden, torsdag eftermiddag.

Ansættelse af ny kordegn på tyve timer udsættes til 1. marts eller 1. april 2021.

Torben Hårbøl meddelte at det går fremad med kirkens tag. Licitation på tårnet gik til samme håndværkere, som arbejder på taget.
    
Bodil Hårbøl informerede om Kirkehøjskolen i efteråret, som i år afholdes i kirken.
    
Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 24. september 2020 kl. 17.30

Ad. 10    Budgetsamråd torsdag den 27. august, Poul Ove Juul, Torben Hårbøl og Vivi Sørensen er tilmeldt.
    
Christian von Tangen Sivertsen, berettede om gener med pullerten, hvor man må hjælpe folk med at komme ud, han forslog at man satte et skilt op, med oplysning om, hvordan man skal køre for at komme ud.

Gå tilbage