Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 11. juni 2020

Dagsorden:

1.    Orientering om forretningsudvalgsmøderne den 10/3 og 12/5 2020, jf. bilag.
2.    Efterretningssager:
a) Årsregnskab 2019. b) Ny kirketjener pr. 1/8 2020.
3.    Kirke- og kulturmedarbejder. (Provst Lone Wellner Jensen deltager i drøftelsen).
4.    Kvartalsrapport 1. kvartal 2020 forelægges (bilag).
5.    Budget 2021 (bilag).
6.    Retningslinjer for mad og drikke til møder, undervisning mv (bilag (papirudgave udsendt med dagsorden lavet til det aflyste møde i marts)).
7.    a) Minikonfirmandundervisning (hjælpere). b) Konfirmationer i august/september (vagter).     
8.    Valg 2020 – Orienteringsmøde tirsdag den 9/6 2020 kl. 19.00 i Menighedshjemmet.
9.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
10.   Næste menighedsrådsmøde torsdag den 20. august 2020 kl. 17.30.
11.   Evt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fraværende med afbud: Ole Skovsbøll


Ad. 1    Ingen bemærkninger.

Ad. 2    a. Regnskab 2019 afleveret den 2. april 2020 kl. 12.15 blev godkendt. Regnskabet er tidligere godkendt af menighedsrådet i forhold til de udstukne regler.

b. Berit Brolykke Jørgensen er ansat som kirketjener 30 timer pr. uge fra 1. august 2020.

Ad. 3    Provst Lone Wellner Jensen kom med et indlæg om ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder. Der er behov for en til at aflaste præsterne, nu der er en præst mindre.
Mette Grymer redegjorde for, hvilke arbejdsfunktioner kirke- og kulturmedarbejderen skal have, og hvad præsterne gerne vil have hjælp til.

Der var enighed om at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder, der blev nedsat et udvalg som går i gang med at lave en arbejdsbeskrivelse samt stillingsopslag.
Udvalget består af 2 præster, Dorit Myltoft, Bettina Horn, Bodil Hårbøl og Lisbeth Jørgensen.

Ad. 4    Kvartalsrapport pr. 31. marts 2020 blev gennemgået og taget til efterretning.    

Ad. 5    Budget 2021 afleveret den 11. juni 2020 kl. 18.47 blev gennemgået og godkendt.

Ad. 6    Retningslinjer for servering af mad og drikke, blev drøftet og forskellige holdninger kom frem. Forslaget om servering lægges som en vejledning. Der blev vedtaget, at der kan indkøbes for kr. 10.000 til fortæring til konfirmand-holdundervisningen.

Ad. 7    a. Invitationerne til minikonfirmandundervisning uge 27 er sendt ud i dag. Vagterne blev fordelt.
             b. Konfirmationsvagterne blev fordelt.
        
Ad. 8    Orienteringsmøde vedr. valget, der var mødt ca. 25 personer op. Der var en god debat. 4 meddelte, at de havde lyst til at stille op til valget i september.

Ad. 9    Meddelelser
Kurt Kristensen har låst skabet til pullerten, og det skyldes, at folk har fundet ud af, at de kunne køre pullerten ned, og parkeringspladsen derfor ofte er fyldt med biler, som ikke har ærinde i kirken.

Afdækningen over kirken fjernes i uge 28.

Der er kirkegårdssyn den 17. juni 2020 kl. 13.05.

Der bliver ikke Danehofmarked, men vi har fastholdt koncerten i kirken den 5. juli kl. 15.00, hvor der er fri entre.

Gårdkoncerten flyttes til kirken, og det er onsdag den 22. juli kl. 20.00.

Claus Tolstrup har lavet et film om orgelrenoveringen, og den er lagt på hjemmesiden.

Aftengudstjenesten den 23. juni kl. 19.30 ændres til aftensang.

Kirkehøjskolesøndag i september er aflyst.

Kirkehøjskoleaften afholdes, kaffe vil være gratis.

Der er blevet lydisoleret i Kirkegårdskapellet.

Der er lagt dug i springvandet på den gamle kirkegård.

Plantning af træer på Assistenskirkegården er færdigt.

Studieturen er i år aflyst.

Der har været syn i kirken og Korsbrødregården samt Menighedshjemmet. Alt var i god stand.
    
Der arbejdes videre med ændring / flytning af kordegnekontoret.

Ad. 10    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 20. august 2020 kl. 17.30

Ad. 11    Tommy Martens spurgte om, hvornår viserne på tårnuret kommer på plads. 

Poul Ove Juul spurgte til, hvor længe der skal corona-ringes kl. 17.00.

Gå tilbage