Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 27. februar 2020

Dagsorden:

      Sang.
1.   Orientering om forretningsudvalgsmødet den 4. februar 2020, jf. bilag.
2.   Valg af sekretær.
3.   Budget 2020.
4.   Valg af studietursudvalg.
5.   Konfirmationsvagter (liste vedlagt).
6.   Valg 2020.
7.   Opfølgende drøftelse vedr. a) præstenormeringen (og finansieringen) og b) en evt. kirke- og kulturmedarbejder.
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.30.
10.  Evt.
…………………………………………………………………………………………….


Fraværende med afbud:  Ida Korreborg, Erik Sørensen, Bettina Horn


Ad. 0    Vi sang ”Hvad var det dog der skete.”.

Ad. 1    Ingen bemærkninger.

Ad. 2    Vivi Sørensen blev valgt som sekretær.

Ad. 3    Ønsker til budget 2021 afleveres til Regnskabsfører Vivi Sørensen, senest 3. april 2020.

Vedr. lys på taget - projekt sammen med Nyborg Kommune, der afsættes et beløb på budgettet.    

Ad. 4    Følgende blev valgt:
Mette Grymer, Tina Torup, Bodil Hårbøl, Hans Broch-Mikkelsen.
Udflugt bliver lørdag den 12. september 2020.    

Ad. 5    Listen med konfirmationsvagter blev gennemgået og de fleste vagter blev besat.

Ad. 6    Valg 2020, valgudvalget har været på kursus, som var meget lærerigt.
Tirsdag den 12. maj 2020 skal der være menighedsmøde og orienteringsmøde.
Tirsdag den 15. september 2020 skal der være opstillingsmøde og valg.
Materiale om valget kopieres til alle medlemmer.

Ad. 7
a. God debat om præstenormeringen, vi afventer hvad der med tiden vil ske.
b. Præsterne vil tage en snak om behovet for en kirke- og kulturmedarbejder, og komme med et oplæg om hvad denne eventuelt skulle bruges til.

Ad. 8    Meddelelser
Lisbeth Jørgensen meddelte at Christian Emil Szilas-Hansen har bestået personregistrering.
Lene Boger har opsagt sin stilling pr. 29. februar 2020, og der blev holdt afskedssammenkomst onsdag.
Tove Pedersen er ansat som kordegnevikar fra 1. marts til 30. maj 2020.

Kordegnekontoret skal udvides til 3 arbejdspladser, kordegnene opfordres til at komme med et oplæg om eventuel placering af kordegnekontor.

Kirketjener Lone Larsen, har opsagt sin stilling pr. 31. marts 2020.

Menighedshjemmet, arkitekten er tæt på at komme med et oplæg til renovering.
Den ene lejlighed i Menighedshjemmet er ledig og skal udlejes.

Bodil Håbøl orienterede om at der er aftalt at fortsætte annonce i Flytteguiden.

Torben Hårbøl orienterede om skade på kirkeuret ved stormen i onsdags, skadet er vurderet til at koste ca. kr. 55.000, skaden anmeldes til forsikringen.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.30

Ad. 10    Christian von Tangen Sivertsen, opfordrede til at vi laver et oplæg til kommunen om ændring af parkering og vejforhold ved Kirkegårdskapellet.

Tommy Martens deltager i årsmødet den 14. marts ved Fyens Stifts Menighedsrådsforeningen.

Gå tilbage