Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 30. januar2020

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 10/12 2019 og 14/1 2020, jf. bilag.
2.    a: 4. kvartalsrapport forelægges (bilag).
       b: Brug af overskud drøftes.
3.    Budget 2020 igangsættes. Ønsker indgives senest 3/4 2020.
4.    Drøftelse af lys i kirken (jfr. Notatet efter konsulentrunden (bilag)) – beslutning om lysekronernes fremtidige placering, korbuekrusifiksets placering og ophæng samt drøftelse af fremtidig øvrig belysning i koret.
5.    Drøftelse af udspillet om belysning på kirken.
6.    Valg 2020    
7.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.30.
9.    Evt.
…………………………………………………………………………………………….


Fraværende med afbud:  Ida Korreborg, Marianne Aagaard Skovmand, Hans Broch-Mikkelsen


Ad. 0    Vi sang ”Spurven sidder stumt bag kvist”.

Ad. 1    Ingen bemærkninger.

Ad. 2
a: kvartalsrapport pr. 31.12.2019 gennemgået og taget til efterretning.
b: Eventuelt overskud på frie midler anvendes til følgende:
Præstegårdene kr. 130.000
Mursten til kirken kr. 170.000
Kirkegården kr. 120.000
Orgel kr. 50.000

Ad. 3    Ønsker til budget 2021 afleveres til Regnskabsfører Vivi Sørensen senest 3. april 2020.

Ad. 4    Enighed om at følge konsulenternes forslag til placering af lysekroner samt korbuekrucifikset, så det bliver som følgende:
De 3 lysekroner bliver hængende.
Korbuekrucifikset rykkes frem i korbuen.

Ad. 5    Forslag til armaturplaceringer samt overslag godkendtes, vi skal dog først aftale fordeling af betalingen med Nyborg Kommune. Der aftales et møde med kommunen.

Ad. 6    Valg 2020, der er kursus sidst i februar, valgudvalget deltager.
Orienteringsmøde den 12. maj 2020.

Ad. 7    Meddelelser
Kirkeværge Erik Sørensen meddelte, at vi er 2 uger foran med tidsplanen for kirkens tag. Vi undersøger regler for udbudsrunden i forbindelse med tårnet.
Tommy Martens bad Erik Sørensen om at rose håndværkerne.

Bodil Hårbøl, meddelte at der er kirkehøjskolesøndag den 1. marts, emnet er Danmark – Tyskland – før / nu / fremtiden.

Torben Hårbøl spurgte, om der er nogen, som bruger postlisten, fremover vil der blive lavet en liste over post, der kommer uden for dap.
Menighedsrådsmødet i august flyttes til torsdag den 20. august 2020.    

Ad. 8    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.30

Ad. 9    Christian von Tangen Sivertsen spurgte til julebelysningen, der er tidligere vedtaget, at lyset ikke skal være tændt.

Gå tilbage