Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 28. november 2019

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 12/11 2019 (bilag).
2.    Den årlige konstituering:
Valg af formand, næstformand, underskriftsberettigede, kirkeværge, kontaktperson, kasserer, sekretær og bygningskyndig.
3.    Vedtægter for samarbejde med Ørbæk og Refsvindinge Sognes Menighedsråd (vedr. kirkegårdene) (bilag)
4.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
5.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 30. januar 2020 kl. 17.30.
6.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Bente Tipsmark, Mogens Blidegn, Ole Skovsbøll, Charlotte Juul.
Som stedfortræder deltog: Mary Lorenzen
Erik Sørensen deltog i mødet fra kl. 17.56 (u.pkt.4)

Ad. 0    Vi sang ”Vær velkommen Herrens år”.

Ad. 1    Ingen bemærkninger.

Ad. 2     Menighedsrådet konstituerede sig som følger:
Til formand genvalgtes Torben Hårbøl med 11 stemmer af 11 mulige.
Til næstformand genvalgtes Dorit Myltoft med 11 stemmer af 11 mulige.
Til underskriftsberrettigede genvalgtes formand Torben Hårbøl og næstformand Dorit Myltoft.
Til kirkeværge genvalgtes Erik Sørensen.
Til kontaktperson genvalgtes Lisbeth Jørgensen.
Til valgt kasserer genvalgtes Poul Ove Juul
Som sekretær fortsætter Edel Steffensen.
Til bygningskyndig genvalgtes Niels Erbo Andersen.    

Ad. 3    Kirkegårdsudvalget forelagde ændringer til vedtægter for samarbejde med hhv. Ørbæk og Refsvindinge Sognes Menighedsråd om kirkegårde. Menighedsrådet godkendte vedtægterne.

Ad. 4    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Rene Jensen meddelte, at man er færdige med grandækning på kirkegårdene. Endvidere stopper sæsonarbejderne ved udgangen november måned for denne periode.

Præster: Ida Korreborg efterspurgte læsere til De ni læsninger søndag den 8. december kl. 16.00.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl meddelte, at der bliver kirkehøjskoledag søndag den 1. marts med besøg af Siegfried Matlock i anledning af 100-året for Genforeningen i Sønderjylland.    
Programmet for kirkens arrangementer under byens julemarked 2. og 3. weekend i december blev fremlagt.
    
Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen gjorde opmærksom på indbydelser til nytårsparole på kirkegårdene torsdag den 9. januar 2020 kl. 12.30.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at der er givet information til beboerne i Kirkegade angående renovering af kirkens tårn og tag og følgerne mht. parkeringspladsen m.m.
    
Formand: Torben Hårbøl gjorde opmærksom på indbydelser til nytårsparole for kirkens personale søndag den 5. januar 2020.
Der er modtaget notat fra Fyens Stift ang. konsulentrunden vedr. kirkens inventar.
Torben Hårbøl orienterede om, at der på kirkens område er en septiktank, der ikke må være der, og som derfor vil blive fyldt op.
Ang. lysprojektet har kommunen nu modtaget et revideret lys-projekt. Lysprojektet videredrøftes til januar.    

Ad. 5    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 30. januar 2020 kl. 17.30.

Ad. 6    Bettina Horn oplyste, at Tinga Tango nu har fået fremstillet engle af materialer fra kirkens tag.

Gå tilbage