Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Forelæggelse af rådgiveraftale til godkendelse (bilag)

2. a:   Drøftelse af mulige konsekvenser af biskoppens ”Sindetskrivelse” vedr. samarbejdet mellem Kerteminde og Nyborg provstier i fremtiden.

b:   Drøftelse af hvordan vi skal forholde os til præstenormeringen i Nyborg samt hvordan vi er stillet, hvad angår vores overenskomstansatte præst (for egne midler).

c:   Stillingtagen til skrivelse til biskoppen (Stiftet og Nyborg Provsti) som følge af ovenstående (udkast til skrivelse fremsendes senere – eller udleveres på mødet).

Bilag: Biskoppens ”Sindetskrivelse” + artiklen ”Tættere på…”.

3.    Næste ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 28. november 2019 kl. 17.30.

4.    Evt.
…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Charlotte Juul Thomsen, René Kjær Jensen, Dorit Myltoft, Erik Sørensen

Ad. 0    Vi sang: ”Fred hviler over land og by”

Ad. 1    Torben Hårbøl forelagde rådgiveraftale med C&W Arkitekterne angående skitseforslag til renovering af Menighedshjemmet. Menighedsrådet godkendte aftalen, der herefter sendes til Nyborg Provsti.

Ad. 2

a. Menighedsrådet drøftede biskoppens sindetskrivelse angående et formelt samarbejde mellem Nyborg og Kerteminde provsti, og de konsekvenser der kan følge.

b. På baggrund af Stiftets tidligere udspil om, at Nyborg Sogns overenskomstansatte præst lønmæssigt overgår til 50 % aflønning ved Stiftet og 50 % aflønning ved Nyborg Menighedsråds egne midler drøftede menighedsrådet, om dette arbejdsmæssigt vil kunnemedføre, at arbejdsområdet for den overenskomstansatte præst vil blive ændret.

c. Menighedsrådet besluttede på baggrund af drøftelserne at tilkendegive rådets holdning og overvejelser i forhold til biskoppens sindetskrivelse. Det fremlagte udkast blev godkendt. Menighedsrådet anmoder samtidig om at få et møde med biskoppen for at få afklaring på en række spørgsmål.
    
Ad. 3    Næste ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 28. november 2019 kl. 17.30

Ad. 4    Bodil Hårbøl meddelte, at Østfyns Fotoklub har taget en del billeder af det igangværende renoveringsarbejde, og nogle af billederne vil blive lagt på hjemmesiden. Man drøftede om der skal tages forholdsregler i forhold til persondataloven.
Bettina Horn oplyste, at hun har fået en henvendelse fra Tinga Tango angående en kunstner der laver figurer af metal, og som er interesseret i evt. brugt metal fra kirken.

Mødet slut kl. 20.30                       

Gå tilbage