Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2019

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 8. oktober 2019 (bilag).
2.    Kvartalsrapport (bilag).
3.    Godkendelse af endeligt budget 2020 (bilag).
4.    Med udgangspunkt i to af de uddelte debathæfter ”Dåb” og ”Nadver” tager vi en første drøftelse af emnerne.
5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
6.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. november 2019 kl. 17.30.
7.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Hans Bredmose Simonsen, Ole Skovsbøll, Tina Vandling Torup
Ingen stedfortræder.

Ad. 0    Vi sang: ”Nu falmer skoven trindt om land”

Ad. 1    Dorit Myltoft meddelte, at Hans B. Simonsen har fået tilladelse til at blive boende i tjenesteboligen nogle måneder endnu, indtil boligen skal istandsættes.

Ad. 2     Regnskabsfører Vivi Sørensen forelagde kvartalsrapport for Nyborg Kirke. Rapporten blev taget til efterretning,

Ad. 3    Regnskabsføreren forelagde justeringer til det tidligere godkendte budget 2020. Det endelige budget 2020 for Nyborg Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46, afleveret 15.10.2019 kl. 10.06 er gennemgået og godkendt.

Ad. 4    Med udgangspunkt i debathæfterne om ”Dåben kort fortalt” og ”Nadveren kort fortalt” udsendt af biskopperne drøftede menighedsrådet bl.a. dåbsritual, faddertiltale, nadverliturgi og altergang.

Ad. 5    Meddelelser

Kordegn Edel Steffensen meddelte, at hun stopper som kordegn ved Nyborg Kirke pr. 31. december 2019.

Præster: Ida Korreborg spurgte efter læsere til ”De ni læsninger”, der finder sted i Nyborg Kirke søndag den 8. december kl. 16.

Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at der har været afholdt MUS-samtaler, og orienterede endvidere om kirketjenersituationen. 

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at der nu er udarbejdet en vejledning til betjening af pullerten til brugerne. Der gøres samtidig opmærksom på, at ind og udkørsel er på eget ansvar.
Erik Sørensen orienterede endvidere om eftersyn af kloaksystemet ved kirken og ud til Kirkegade, som sker i samarbejde med Nyborg Kommune.
Angående belysning i kirken har kirkeværgen været i kontakt med lysfirmaet og orienteret om situationen.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om julemarkedsarrangementer lørdag den 7. og lørdag den 14. december. Der bliver 2 musikalske arrangementer i Munkekælderen, og Bodil spurgte bl.a. efter hjælpere.
Bodil Hårbøl orienterede endvidere om planer med at inddrage gymnasieelever i koncertarrangementer.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at der er blevet sløjfet stier i parkområdet, og beplantning følger. Mht. gravsteder ses der en tendens til, at der bliver færre traditionelle gravsteder.
Der er planer om sætte fuglekasser op på kirkegården. Nyborgværkstederne vil hjælpe med at få dem bygget. 

Menighedshjemmets udvalg: Bente Tipsmark meddelte, at der bliver sat nye radiatorer op i den udlejede lejlighed i Menighedshjemmet. Der er endvidere indkøbt nye stole til Menighedshjemmet, da der bød sig en mulighed for at overtage stole til en god pris.
Arkitekt Martin Jonø arbejder på at udarbejde et helhedsprojekt for Menighedshjemmet.
Det nye lejemål i Menighedshjemmet bliver tidsbegrænset grundet den forestående renovering.

Boligudvalget: Mogens Blidegn meddelte, at den ledige lejlighed Adelgade 1, nu er udlejet. Der bliver lagt ny gulvbelægning i lejlighedens køkken.
Der arbejdes på at finde en lejepris for den ledige lejlighed i Menighedshjemmet. 

Formand: Torben Hårbøl orienterede om konsulentrunde i kirken med repræsentanter fra Fyens Stift, Kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet angående råd til placering af kirkens inventar. Der blev givet råd om placering af lysekroner, korbuekrucifiks, belysning m.m. Stiftet har mundtligt godkendt placering af epitafierne ud fra tidligere forslag fra Ulla Kjær.
Torben Hårbøl orienterede om møde med biskoppen og Kertemindeprovsten sammen med øvrige formænd i Nyborg Provsti og Kerteminde Provsti angående provstiernes situation. Dorit Myltoft meddelte, at Nyborg Provsti er i gang med at udarbejde et høringssvar til stiftets udspil. Hans Broch-Mikkelsen foreslog, at der indkaldes til et ekstraordinært menighedsrådsmøde angående drøftelser om præste- og provstesituationen. Det blev aftalt, at mødet holdes onsdag den 6. november kl. 19.00.
Torben Hårbøl meddelte, at Fyens Stift har nedlagt veto mod lokalplanforslag ved Nyborg bykerne og voldanlæg med anmodning om, at forslaget ændres så det fremgår, at der er særlig lovgivning for Folkekirkens bygninger og områder.
    
Ad. 6    Næste ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 28. november 2019 kl. 17.30.

Ad. 7    Bente Tipsmark orienterede om henvendelse fra naboer til kirken om manglende orientering om følgerne ved renovering af kirken, som f.eks. manglende parkeringspladser. Det blev aftalt, at kirkeværgen kontakter kirketjeneren og drøfter adgangen til kirkens P-plads og orientering til naboerne.

Sognepræst Christian von Tangen Sivertsen anmodede om, at præster fremover inviteres til møder som f.eks. konsulentrunden.
Christian spurgte også om muligheden for at få sat spejle op ved pullerterne.

Mødet slut kl. 20.40

Gå tilbage