Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 26. september 2019

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 10. september 2019 (bilag).
2.    Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018 Nyborg Kirke (bilag).
3.    a) Evaluering af sommerens tirsdags-aftenandagter?
       b) Tirsdagsaftens-andagter i vinterhalvåret som i 2018/19?
4.    Vedtægter for Nyborg Kirkegårde (bilag).
5.    Lys på kirken. Forslag til lys på kirken drøftes. (Materiale uddelt på sidste menighedsrådsmøde).
6.    Termin for næste års studietur? (Norden-i-Nyborg er næste år planlagt til 2. weekend i september.
7.    Drøftelse af indhold i opslag vedr. den ledige præste-/provstestilling (bilag: opslaget fra sidst).
8.    Med udgangspunkt i to af de uddelte debathæfter ”Hvem bestemmer?” og ”Gudstjeneste” tager vi en første drøftelse af emnerne.
9.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
10.  Næste menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2019 kl. 17.30.
11.  Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Dorit Myltoft, Ida Korreborg, Bent Laursen

Ad. 0    Vi sang ”Vi pløjed og vi så’de”.

Ad. 1    Ingen bemærkninger.
    
Ad. 2    Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018 Nyborg Kirke blev forelagt af regnskabsføreren. Menighedsrådet tog bemærkninger til revisionsprotokollatet til efterretning.

Ad. 3 a. Menighedsrådet evaluerede på forløbet af sommerperiodens aftengudstjenester. Man drøftede bl.a. hvor i kirkerummet, det foretrækkes, at gudstjenesterne holdes, og der var enkelte bemærkninger til liturgien. Det anbefales, at præsterne videredrøfter forløbet af gudstjenesterne. Mht. at få annonceret gudstjenesterne gjorde Bodil Hårbøl opmærksom på, at gudstjenesterne bl.a. bliver annonceret på Kultunaut.

Ad. 3 b. Menighedsrådet drøftede kort interessen for sidste vinters aftengudstjenester.
    
Ad. 4     Kirkegårdsudvalget har revideret vedtægter for Nyborg Kirkegårde og tillæg for de enkelte afdelinger. Menighedsrådet godkendte vedtægterne, som herefter videresendes til behandling ved Nyborg Provsti.

Ad. 5     Torben Hårbøl orienterede om det modtagne forslag fra kommunens konsulent ang. lys på kirken. Menighedsrådet drøftede de økonomiske konsekvenser, og hvem der skal dække udgifterne, og der var forskellige forslag til hvor lidt og hvor meget af kirken, der skal oplyses. Menighedsrådets holdning er, at kirkens spir belyses og ikke facaderne. Det blev aftalt, at udvalget får et møde med belysningsfirmaet og drøfter mulighederne.    
    
Ad. 6    Norden i Nyborg finder i 2020 sted hen over 2. weekend i september, hvilket betyder sammenfald med kirkens årlige studietur.  Menighedsrådet besluttede, at studieturen lægges søndag i 1. weekend i september efter gudstjenesten, og i efterfølgende år lægges studieturen 1. lørdag i september.

Ad. 7     Med udgangspunkt i et tidligere stillingsopslag for præstestilling drøftede menighedsrådet ændringer og tilføjelser til kommende opslag for den ledige præstestilling (50 % præst ved Nyborg Sogn og 50 % provst). Tidsplanen for opslag og ansættelse afventer udmelding fra Fyens Stift.

Ad. 8     Biskopperne har udsendt liturgisk debatmateriale, som skal danne grundlag for debat i hele folkekirken indtil efteråret 2020. Emnerne vedrører gudstjenester, dåb, nadver, autorisation m.m. Med udgangspunkt i pjecerne ”Hvem bestemmer” og ”Gudstjenester” drøftede menighedsrådet struktur og indhold.

Ad. 9    Meddelelser
Kirkeværge: Erik Sørensen gjorde opmærksom på, at man på kirkens hjemmeside nu kan følge arbejdet med renovering af kirkens tag. Arbejdet skrider planmæssigt frem. Kirkens nye nøglesystem er delvist sat i drift.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl mindede om, at Kirkehøjskolen begynder ny sæson 8. oktober; møderne finder sted i Menighedshjemmet. Den 9. oktober er der koncert med Gitte Berggren og Mads Lunde.

Boligudvalget: Mogens Blidegn oplyste, at der har været opslag i Lokalavisen ang. den ledige lejlighed, Adelgade 1, og der er modtaget henvendelser.
    
Præstegårdsudvalg: Mogens Blidegn meddelte, at Nyborg Kommune har henvendt sig ang. høring om kloakudløb ved præsteboligen i Strandparken.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen orienterede om en fin rundvisning på Assistenskirkegården. Der var god tilslutning.
    
Formand: Torben Hårbøl orienterede om møde med Fyens Stift og Vindinge Sogn ang. sognegrænserne. Sagen er ikke afsluttet endnu.
Menighedsrådet har nu modtaget en officiel meddelelse om, at sognepræst Charlotte Juul Thomsen har fået forlænget vikariatet december måned med.

Ad. 10   Næste menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2019 kl. 17.30.

Ad. 11   Bettina Horn foreslog, at man f.eks. udleverer gudstjenesteliturgi til dåbsgæster som hjælp og tryghed for dåbsfamilierne. Bettina Horn gav endvidere udtryk for, at fotografering ved gudstjenesterne har taget overhånd.
Ole Skovsbøll nævnte til inspiration, at han i forbindelse med udflugt til Herlufsholm oplevede en skulpturudstilling på kirkegården; en idé som evt. kan tages op.

Gå tilbage