Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 29. august 2019

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 11/6 og 13/8 2019 (bilag).
2.    Tårn- og tagprojektet:
a) Efterretningssag: Forelæggelse og godkendelse af 2 rådgivningsaftaler (indsendt i sommer) (bilag elektronisk).
b) Orientering om licitationsresultatet vedr. tagfladen (bilag: den samlede oversigt – ét ark).
3.    Kvartalsrapport (bilag)
4.    Valg til ledige poster i diverse udvalg.
5.    Metalepitafierne: Igangsættelse af projektet (tilsagn om støtte fra kirkeistandsættelsesordningen er nu givet (bilag)).
6.    Drøftelse af fremtiden for den ledige lejlighed, Adelgade 1, 1. sal.
7.    Tidsplan og procedure for ansættelse af ny præst/provst (bilag).
8.    Bemyndigelse af person til at varetage genautorisering af personer med adgang til Kirkenettet.
9.    Kort præsentation af det nyudgivne materiale vedr. gudstjeneste og liturgi. Drøftelse af hvordan vi griber emnet an.  (Bilag: De udgivne hæfter kan afhentes på Kordegnekontoret sammen med papirudgaven af dagsordenen (alternativt uddeles de på mr-mødet).
10.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
11.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. september 2019 kl. 17.30.
12.    Evt.
…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Ole Skovsbøll

Ad. 0    Vi sang ”Det lysner over agres felt”.

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2 a)    Torben Hårbøl forelagde rådgivningsaftaler med C & W Arkitekter angående hhv. tagfladen og tårnfaget. Rådgivningsaftalerne er underskrevet af menighedsrådets formand og næstformand i sommer og indsendt til provstiet. Menighedsrådet godkendte de 2 rådgivningsaftaler.
       2 b)    Torben Hårbøl orienterede om licitationsresultatet vedr. renovering af tagfladen, Nyborg Kirke.

Ad. 3    Regnskabsføreren forelagde kvartalsrapport for 2. kvartal for Nyborg Kirkekasse. Menighedsrådet tog rapporten til efterretning.

Ad. 4    Der blev foretaget valg til ledige pladser i diverse udvalg. Det blev besluttet, at i kirkegårdsudvalget, præstegårdsudvalget og juleuddelingsudvalget forbliver den ledige plads vakant. Til boligudvalget valgtes Tina Vandling  Torup. I arbejdsgruppen for Menighedshjemmet forbliver gruppen, som den er nu.
Med hensyn til arbejdet med konfirmationstøj har Mette Grymer fået 2 frivillige fra menigheden.

Ad. 5    Der er nu modtaget svar fra Kirkeistandsættelsesordningen på ansøgning om tilskud til istandsættelse af metalepitafierne. Der er bevilget et tilskud på 192.155,- kr. Tilsagnet er gældende 3 år. Torben Hårbøl kontakter konservatoren ang. istandsættelsen.

Ad. 6    Menighedsrådet drøftede brugen af den ledige lejlighed.
Hans Broch-Mikkelsen nævnte i den forbindelse, at der er gode lokaler på loftet ved kirkegårdskontoret, der evt. vil kunne bruges til opbevaring af historiske arkivalier. Det blev aftalt, at personalet holder et møde, hvor det drøftes, om der er brug for lejligheden til kirkens brug.

Ad. 7    Stiftet har meddelt, at tidsplanen for ansættelse af provst/præst er blevet forsinket, og at der kommer en ny tidsplan.

Ad. 8    Folkekirkens It har meddelt, at det er tid for den årlige genautorisation til de brugere, der skal have adgang og rettigheder til it-systemer. Menighedsrådet bemyndigede Edel Steffensen (sekretær).

Ad. 9    Der er udgivet nyt materiale vedr. gudstjenester og liturgi, og materialet er udsendt til debat i hele landet. Menighedsrådet drøftede, hvordan man griber debatten an. Det blev nævnt, at der bl.a. holdes en konference i stiftet i november. Man blev i menighedsrådet enig om, at man sætter delemner på dagsordenen de kommende måneder og så vidt muligt deltager i konferencen. Efter konferencen kan der gås mere i detaljer om emnerne.
På menighedsrådsmødet i september måned drøftes ”gudstjenester”.

Ad. 10    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Rene Jensen oplyste, at kirkegårdspersonalet er gået i gang med opgaver på Assistenskirkegården.

Præster: Ida Korreborg meddelte, at hun og Charlotte Juul er ved at arrangere børneaktiviteter for den kommende sæson.
Marianne Aagaard Skovmand foreslog, at Lisbeth Jørgensen bliver tovholder til minikonfirmandugen omkring de praktiske gøremål næste år.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at der har været problemer med pullerten ved indkørsel fra Kirkegade, og der har været kontakt til leverandør. Pullerten repareres.
Erik Sørensen oplyste, at der er pligt til at offentliggøre, hvem der har fået licitationerne til renovering af kirkens tag. Offentliggørelse skal ske på et banner på stilladset. Der arbejdes med det.
Erik Sørensen meddelte også, at der er kontakt til Nyborg Fotoklub med henblik på at fotografere og følge arbejdet med tårn- og tagrenoveringen. Der er 3 personer til denne opgave. Der tages højde for, at alle sikkerhedsregler overholdes. Det forventes, at optagelserne lægges på kirkens hjemmeside.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om et vel overstået Danehofmarked. Programmet for Kirkehøjskolen blev udleveret, og det blev nævnt, at der bliver en fotoudstilling om TID i kirken. Koncertprogrammet blev også udleveret.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at kirkegårdsudvalget er i gang med at revidere vedtægterne. På Assistenskirkegården er arbejdet med udviklingsplanen gået i gang. Det er ideen, at Assistenskirkegården over tid udvikles til en mindepark. Det blev også nævnt, at der bliver nogle rundvisninger på kirkegården.
    
Boligudvalget: Mogens Blidegn meddelte, at der har været fraflytningssyn i lejligheden Adelgade 1, og lejligheden er istandsat af fraflytter. Alt er efterladt i fin stand.

Formand: Formanden meddelte, at der er modtaget indbydelser til Landemode og Stiftsdag. Tilmelding kan ske direkte på stiftets hjemmeside eller via kordegnekontoret.
Formanden gjorde opmærksom på koncerter i forbindelse med arrangementet ”Norden i Nyborg”.
Formanden orienterede om afskedsarrangementer i forbindelse med provst Hans B. Simonsens fratræden.
Konstitueret sognepræst Charlotte Juul Thomsen har fået forlænget vikariatet 1 måned.
Torben Hårbøl meddelte, at budgetsamrådet er flyttet til 10. oktober.

Ad. 11    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. september 2019 kl. 17.30.
Ad. 12    Tommy Martens orienterede om deltagelse i ordination af ny præst i provstiet.
Lisbeth Jørgensen anbefalede, at menighedsrådet gik i gang med at udarbejde en embedsbeskrivelse i anledning af opslag af stilling som præst/provst. Forretningsudvalget vil drøfte emnet på udvalgsmøde.
Torben Hårbøl forelagde projektforslag vedrørende belysning af kirken. På kommende menighedsrådsmøde sættes forslaget på dagsordenen.

Gå tilbage