Referat fra ordinært menighedsrådsmøde og menighedsmøde torsdag den 23. maj 2019

Dagsorden:

Menighedsrådsmøde:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 7. maj 2019, jf. bilag.
2.    Minikonfirmandundervisning i uge 27?
3.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
4.    Næste menighedsrådsmøde:  Torsdag den 29. august 2019 kl. 17.30
5.    Evt.

Menighedsmøde:
1. Orientering om planerne for det kommende år.
2. Budget 2020.
3. Evt.
…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Dorit Myltoft, Marianne Aagaard Skovmand
Stedfortrædere: Ingen
Lisbeth Jørgensen, Ida Korreborg og Hans B. Simonsen deltog fra kl. 18.45 (u.pkt.2 Menighedsmødet)

Formand Torben Hårbøl indledte mødet med mindeord over Karin Bülow Skov, der døde 19.maj.
Der blev holdt 1 minuts stilhed.  

Ad. 0    Vi sang ”Det er forår. Alting klippes ned.”

Ad. 1    Mette Grymer spurgte til reservationer i Menighedshjemmet i den nye sæson, og om brugerne er orienteret om, at Menighedshjemmet står over for renovering. Formanden oplyste, at der endnu ikke har været nogen officiel henvendelse til brugerne.

Ad. 2    Punktet behandles under Menighedsmødet.

Ad. 3    Meddelelser
    
Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at han har været i kontakt med arkitekt Martin Jonø ang. projektet med renovering af kirkens tårn og tag. Det er hensigten at begynde med arbejdet på kirkens tag først og derefter tårnet.
Kirkeværgen og kirketjenerne har sammen gennemgået kirken og Korsbrødregården med henblik på døre, der skal have installeret elektronisk låsesystem, og har været i kontakt med låsefirmaet og fået et opdateret tilbud.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om programmet for Danehofmarked den 6.-7. juli, og gjorde opmærksom på, at der som tidligere bliver brug for hjælpere i Munkekælderen.
    
Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen oplyste, at man har haft en konsulent til at undersøge lydforhold og akustikken i kapellet. Der bliver udarbejdet en rapport, og muligvis kan akustikken bedres ved en enkel løsning.
Bodil Hårbøl oplyste, at der bliver en rundvisning på kirkegården torsdag den 13. juni kl. 19.00 ved kirkegårdslederen.

Udvalget for Menighedshjemmet: Bente Tipsmark orienterede om situationen omkring Menighedshjemmet. Lydforholdene og akustikken er blevet undersøgt i Menighedshjemmet ved samme lejlighed som kapellets undersøgelse, og resultatet videregives til arkitekten. Kirketjener Kurt Kristensen har været i kontakt med en elektriker ang. installering af røgalarmer. Elektrikeren vender tilbage med nærmere forslag. Der har endvidere været en fagmand for at se på muligheder for forbedringer af Menighedshjemmets køkken.
Torben Hårbøl orienterede om den økonomiske situation.

Boligudvalg: Mogens Blidegn meddelte, at lejeren, der har opsagt lejemålet, fraflytter 13. juni, og der skal aftales syn på lejligheden. Der skal endvidere tages stilling til, hvad der skal ske med lejligheden.
    
Formand: Torben Hårbøl meddelte, at Charlotte Juul Thomsen, der konstitueres som sognepræst ved Nyborg Kirke fra 1. juni, bliver indsat ved højmessen søndag den 2. juni. Der bliver efterfølgende kirkekaffe/reception i Korsbrødregården.
Biskop Tine Lindhardt har indkaldt til et ekstra møde ang. sognegrænseproblematikken i Nyborg Provsti.
Torben Hårbøl meddelte, at Fyens Stift har bevilget lån til udvidelse og istandsættelse af kirkens hovedorgel. Arbejdet forventes igangsat i 2020.
Nyborg Provsti har godkendt tillæg til vedtægter, Ginkohaven, Nyborg Kirkegårde.
Formanden og Bodil Hårbøl gjorde opmærksom på, at der kommer nye valgregler for menighedsrådsvalget 2020.

Ad. 4    Næste menighedsrådsmøde: Torsdag den 29. august 2019 kl. 17.30

Ad. 5    Intet.

Menighedsmøde:

Ad. 1    Punktet udgik, da der ikke var tilhørere til mødet.

Ad. 2     Budget 2020 for Nyborg Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46, afleveret 23.05.2019 kl. 15.24 er gennemgået og godkendt.

Ad. 3    Der er minikonfirmanduge 1. – 5. juli. Og Ida Korreborg oplyste, at der vil være aktiviteter ved kirken om formiddagen inkl. frokost og aktiviteter ved slottet om eftermiddagen. Der bliver brug for hjælpere. Ida sender seddel rundt.
Tommy Martens har deltaget i Landsforeningens Årsmøde og er blevet interviewet til Kirke.dk.

Mogens Blidegn roste indslaget med Ida Korreborg i radio og TV ang. konfirmander med særlige forhold.
Christian von Tangen Sivertsen orienterede om interview og indslag også i radio og TV ang. uddeling af konfirmationshjælp fra Nyborg Kirke.

Gå tilbage