Referat fra offentligt menighedsrådsmøde torsdag den 25. april 2019

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 9. april 2019, jf. bilag.
2.    Kvartalsrapport.
3.    Budget 2020.
4.    Nyt låsesystem (bilag: oversigt over indholdet + to tilbud).
4.b. Menighedshjemmet
5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
6.    Næste menighedsrådsmøde (budgetmøde) torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.30.
7.    Evt.

 *Ekstra punkt 4.b. tilføjet.
…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Karin Bülow Skov, Mogens Blidegn, Dorit Myltoft, Vivi Sørensen
Som stedfortræder deltog Mary Lorenzen.

Ad. 0    Vi sang ”Påskeblomst! hvad vil du her?”

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2     Torben Hårbøl forelagde på vegne af regnskabsføreren første kvartalsrapport 2019. Der var en del bemærkninger til anskaffelsen af en interaktiv skærm til  ”Pinsestuen”. Det blev aftalt, at forretningsudvalget drøfter sagen, og om tavlen evt. kan flyttes til salen eller et andet rum. Rapporten blev taget til efterretning.

Ad. 3    Planlægningsgruppen for De Ældres Eftermiddag har haft møde og har forelagt menighedsrådet en ansøgning om øget tilskud  til deres møder. Menighedsrådet bevilgede, at tilskuddet forhøjes med 10.000 kr. om året.

Ad. 4    Erik Sørensen forelagde tilbud på nyt digitalt nøglesystem til kirken og Korsbrødregården. Menighedsrådet drøftede, om man ønsker et digitalt nøglesystem, eller om man ønsker et andet system. Det blev aftalt, at menighedsrådet får en demonstration af systemet, og at Erik Sørensen kontakter en repræsentant fra iLOQ.
    
Ad. 4b.    Bente Tipsmark meddelte, at udvalget har holdt møde og drøftet planen for istandsættelse af Menighedshjemmet. Det er aftalt, at arkitekten udarbejder udbudsmateriale. Det blev desuden besluttet, at der snarest installeres brandalarmer i Menighedshjemmet. Bente Tipsmark kontakter kirketjeneren. Dette drøftes endvidere i forbindelse med synet. Torben Hårbøl nævnte, at rådgivningsaftalen fra C&W arkitekterne vedrørende Menighedshjemmet er underskrevet af Dorit Myltoft på vegne af Torben Hårbøl og sendt videre til provstiet.

Ad. 5    Meddelelser
Præster:
Hans Bredmose Simonsen orienterede om fejring af 800-års-dagen for Dannebrog. Det fejres bl.a. med en gudstjeneste i Nyborg Kirke Valdemarsdag den 15. juni og derefter med et arrangement i byen ved bl.a. Borgmestergården.
Hans Bredmose Simonsen meddelte, at han påtænker at gå pension med udgangen af oktober.

Kirkeværge: Erik Sørensen nævnte, at trappen ved nedgangen fra P-pladsen til Kirkegade synker, og at det er aftalt med Nyborg Kommune, at de retter op på det.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl nævnte, at der i forbindelse med Kulturnatten bliver et arrangement med fællessang om aftenen i stedet for en gudstjeneste.

Formand: Torben Hårbøl orienterede om en henvendelse fra Nyborg Kommune vedrørende ensomhedsstrategien. Der er mulighed for at fremsende høringssvar.
    
Ad. 6.    Næste menighedsrådsmøde (budgetmøde) torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.30.

Gå tilbage