Referat fra offentligt regnskabsmøde og menighedsrådsmøde torsdag den 28. marts 2019

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 12. marts 2019 (bilag).
2.    Årsregnskab 2018 (bilag).
3.    Ønsker til budget 2020.
4.    Lys på kirketårnet.
5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
6.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. april 2019 kl. 17.30.
7.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Hans Bredmose Simonsen, Karin Bülow Skov, Tina Vandling Torup
Bettina Horn deltog efter aftale fra ca. 18.30 (fra.pkt.2)


Ad. 0    Vi sang ”Det er i dag et vejr et solskinsvejr”

Ad. 1    Mogens Blidegn spurgte til situationen med nyt nøglesystem til kirken og lokaler. Formanden oplyste, at punktet tages op på forretningsudvalgsmødet. De modtagne tilbud og nøglesystemer skal forelægges og drøftes og efterfølgende behandles på menighedsrådsmøde.
Mogens Blidegn spurgte endvidere, om der er nyt fra arkitekten vedr. istandsættelse af Menighedshjemmet. Bente Tipsmark oplyste, at der ikke er modtaget forslag, men at hun påtænker at kontakte arkitekten en af de nærmeste dage.

Ad. 2     Regnskab 2018 for Nyborg Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46, afleveret 15.03.2019 kl. 10.10 er gennemgået og godkendt.

Ad. 3    Christian von Tangen Sivertsen foreslog, at der sættes ca. 5000 kr. af på budgettet til personalepleje.
Bodil Hårbøl foreslog, at der sættes penge af til flytteguiden.
Torben Hårbøl orienterede fra budgetsamrådsmødet, hvor menighedsrådet har meddelt ønsker mht. Menighedshjemmet og hensættelse til lys og historisk inventar.
Bodil Hårbøl foreslog, at man overvejer, om der på sigt bliver brug for et større køkken.

Ad. 4    Torben Hårbøl, Dorit Myltoft og Erik Sørensen har været til møde med repræsentanter fra Nyborg Kommune ang. lys på kirkens tårn på baggrund af kommunes projekt ”En samlet by” og ønsket om, at kirken også kan ses fra Storebælt-siden. Menighedsrådet har tilkendegivet, at man er interesseret under forudsætning af, at økonomien også falder på plads.
    
Ad. 5    Meddelelser
    
Præster: Ida Korreborg meddelte, at hun og et af konfirmandholdene får besøg af TV2 som optakt til de kommende konfirmationer.

Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at der har været afholdt det obligatoriske medarbejdermøde. Vivi Sørensen er genvalgt som medarbejderrepræsentant, og Kurt Kristensen er genvalgt som arbejdsmiljørepræsentant. Endvidere nævnte Lisbeth, at man har overvejet en anden struktur på medarbejdermødet.
    
Kirkeværge: Erik Sørensen forelagde de modtagne Energirapporter for Nyborg Kirke, Korsbrødregården og Korsbrødregade 4.
Marianne Aagaard Skovmand spurgte til energirapporter på øvrige præsteboliger, Dorit Myltoft kunne oplyse, at der har været en gennemgang tidligere.
Energirapporten vil drøftes i forbindelse med synet.    

Aktivitetsudvalg:  Bodil Hårbøl gjorde opmærksom på arrangementet ”Ånden i naturen”, om kristendom og natursyn, hvor det næste arrangement finder sted onsdag den 22. maj. Tilmelding er nødvendig.
Bodil Hårbøl meddelte, at hun har fået en henvendelse fra turistkontoret ang. et mere formaliseret samarbejde om rundvisninger i bl.a. Nyborg Kirke, Munkekælderen m.m. og turistkontorets rundvisninger. Der var også forslag om samarbejde med ”Newcastles of the World”. Menighedsrådet var positivt indstillet.
    
Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen nævnte, at der nu er opsat ny låge ved indgangen til kirkegården, og der er opsat nyt fælles monument ved Kildespringsanlægget.
Hans Broch-Mikkelsen meddelte endvidere, at kirkegårdsudvalget har drøftet behandling af sager vedr. ønske om flytning af en urne. Det blev bl.a. bemærket, at kirkens evt. afslag vil kunne ankes.

Tårn- og tagudvalg: Erik Sørensen meddelte, at der modtaget regning på opbevaring af egetræ.

Formand: Torben Hårbøl meddelte, at der er indkaldt til provstesyn i Nyborg Kirke og Korsbrødregården den 26. april kl. 9.00. Tilmelding til synet senest tirsdagen før til kordegnekontoret.
Der afholdes desuden syn på præsteboliger og kirkegården på andre dage.
        
Vagtplanen for konfirmationerne kom på plads.

Ad. 6    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. april 2019 kl. 17.30

Ad. 7    Hans Broch-Mikkelsen spurgte til årsagen til ny tilmeldingsprocedure til kirkehøjskolesøndag (tilmelding via turistkontoret). Bodil Hårbøl forklarede aktivitetsudvalgets baggrund for tiltaget.
Torben Hårbøl omtalte en meget fin respons på koncerten med Brahms Trio, og samtidig en anbefaling om at benytte Facebook til annoncering af kirkens arrangementer.
Tommy Martens meddelte, at han er blevet valgt som delegeret til det kommende årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd.

Gå tilbage