Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.30

Dagsorden:
0.  Sang.
1.  Orientering om forretningsudvalgsmødet den 5. februar 2019 (bilag).
2.  Regulativ til Gingko-haven på gl. kirkegård (bilag).
3.  Drøftelse af svar vedr. overvejelse om ændring af sognegrænser (bilag).
4.  Budget 2020.
5.  Valg af studietursudvalg.
6.  Konfirmationsvagter (liste vedlagt).
7.  Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8.  Næste menighedsrådsmøde (regnskabsmøde) torsdag den 28. marts 2019 kl. 17.30
9.  Evt.
…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Bente Tipsmark, Karin Skov, Erik Sørensen
Som stedfortræder deltog: Mary Lorenzen

Ad. 0    Vi sang ”Hvad var det dog der skete?”

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2     Hans Broch-Mikkelsen forelagde forslag til tillæg til vedtægter for urnegravsteder i Ginkgohaven på gl. kirkegård og omtalte de 3 typer af gravminder, der vil kunne benyttes. Menighedsrådet godkendte forslaget, som herefter videresendes til Nyborg Provsti.

Ad. 3    Torben Hårbøl og Dorit Myltoft har holdt møde med repræsentanter fra Vindinge Menighedsråd ang. sognegrænsen, og Torben Hårbøl fremlagde et fælles forslag fra de 2 menighedsråd. Menighedsrådet godkendte forslaget.

Ad. 4    Lisbeth Jørgensen nævnte, at der skal budgetteres med menighedsrådsvalg næste år.

Ad. 5    Til studietursudvalget valgtes Hans-Broch Mikkelsen, Bodil Hårbøl, Tina Vandling Torup og Hans B. Simonsen. Hans B. Simonsen indkalder til første møde.
    
Ad. 6    Konfirmationsvagter blev fordelt, jf. liste.

Ad. 7    Meddelelser

Medarbejderrepræsentanter: Rene Jensen meddelte, at der på kirkegården er ansat en ny medarbejder fra 1. marts.

Præster: Christian von Tangen Sivertsen meddelte, at han har fået bevilget orlov i 3 måneder fra juni med henblik på studie over emnet Naturen og Kristendommen.
Marianne Aagaard Skovmand har også fået bevilget 3 måneders orlov fra september ang. studie af Den Koptiske Kirke. Der er bevilget vikardækning.
Ida Korreborg mindede om, at der er fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning og værksted i Munkekælderen kommende søndag.

Kirkeværge: På vegne af Erik Sørensen orienterede Torben Hårbøl om emner vedr. tårn- og tagprojektet.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om Kirkehøjskolesøndag og bemærkede, at tilmelding sker via visitnyborg.dk eller på Bureauet Nyborg. Der blev endvidere nævnt lidt om de kommende koncerter.

Kirkegårdsudvalg: Hans-Broch Mikkelsen meddelte, at kisteopbevaringsrummet er blevet istandsat og malet.

Formand: Torben Hårbøl meddelte, at projektet med istandsættelse af metalepitafierne nu er blevet godkendt, og at der er sendt ansøgning til Kirkeministeriet ang. støtte fra Kirkeistandsættelsesordningen.
Nyborg Kommune har fremsendt forespørgsel om samarbejde ang. belysning af kirken. Der er aftalt møde, hvor Dorit Myltoft, Erik Sørensen og Torben Hårbøl deltager.

Ad. 8    Næste menighedsrådsmøde (regnskabsmøde) torsdag den 28. marts 2019 kl. 17.30

Ad. 9    Dorit Myltoft orienterede om deltagelse i konference med temaet ”Hvordan bruger vi kirkerummet”.
Hans Broch-Mikkelsen gjorde opmærksom på vigtigheden af, at kirken får omtale lokalt, som f.eks.i kommunens tilflytterguide og Seniorrådets velkomstguide.
På baggrund af artikel i Kristeligt Dagblad spurgte Hans Broch-Mikkelsen om proceduren, hvis en familie ønsker at flytte en urne.
Mogens Blidegn spurgte til situationen ang. salg af plantagen og spørgsmålet om forsyningsveje.

Gå tilbage