Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 17.30

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 11/12 2018 (ref. udsendt i dec.) og forretningsudvalgsmødet 15/1 2019, jf. bilag.
2.    a: 4. kvartalsrapport forelægges (udleveres på mødet).
       b: Brug af overskud drøftes.
3.    Beholdningseftersyn forelægges.
4.    Budget 2020 igangsættes. Ønsker indgives senest 3/4 2019.
5.    Kollektliste 2019 (bilag).
6.    Udvalg til at stå for renoveringen af menighedshjemmet nedsættes.
7.    Orgelrenovering – godkendelse af endeligt projekt og kontrakt samt betalingsbetingelser (bilag: mest elektronisk, da det har været for før; kontrakten også i papirform).
8.     Forslag om at vi tilbyder alkoholfri altervin drøftes.
9.     Evalueringsdrøftelse af julebelysningen i kirken.
10.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
11.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.30.
12.    Evt.

…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Ida Korreborg, Bente Tipsmark, Karin Bülow Skov
Som stedfortræder deltog: Mary Lorenzen

Ad. 0 Vi sang ”Det er hvidt herude ..”

Ad. 1 Ingen kommentarer.

Ad. 2 a. Regnskabsføreren forelagde 4. kvartalsrapport 2018. Rapporten blev taget til efteretning.

          b. Formanden foreslog, at man beder provstiet om lov til at føre overskuddet fra driftsregnskabet videre og selv disponere over beløbet til brug for istandsættelse af Menighedshjemmet. Menighedsrådet tilsluttede sig dette.

Ad. 3 Regnskabsføreren meddelte, at revisoren ikke længere udsender skrivelse om beholdningseftersyn,,når der ingen bemærkninger har været. Der har ingen bemærkninger været efter det foretagne beholdningseftersyn. Menighedsrådet tog dette til efterretning.

Ad. 4 Formanden gjorde opmærksom på, at forslag til budgetønsker bedes indgivet senest 3. april 2019.

Ad. 5 Kollektlisten blev godkendt.

Ad. 6 Den tidligere nedsatte arbejdsgruppe for Menighedshjemmet, Bente Tipsmark, Christian von Tangen Sivertsen, Poul Ove Juul, Kurt Kristensen, Karin Skov fortsætter. Derudover indtræder Mette Grymer og Mogens Blidegn. Der har været et foreløbigt møde med arkitekten, der udarbejder et projektforslag. Bente Tipsmark indkalder til det næste møde. Formanden opfordrede udvalget til at arbejde hurtigt, så man kan få ansøgt om lån.

Ad. 7 Marcussen og Søn har fremsendt et opdateret tilbud ang. udvidelse og istandsættelse af kirkens hovedorgel. Menighedsrådet godkendte, at man sætter projektet i gang, og kontrakten underskrives.
Mogens Blidegn mindede om kalkning af kirkens midterskib. Forretningsudvalget videredrøfter dette.

Ad. 8 På baggrund af henvendelser drøftede menighedsrådet, om kirken skal tilbyde alkoholfri vin ved altergangen. Hans Simonsen gjorde opmærksom på, at spørgsmålet er et teologisk emne, som forudsætter præstens accept. Diverse synspunkter blev tilkendegivet, og menighedsrådet vedtog at give præster, der ønsker at benytte alkoholfri vin, mulighed for at tilbyde dette ved gudstjenesterne ved siden af vinen med alkohol. Det blev herefter vedtaget at tilbyde druesaften Demeter.

Ad. 9 Menighedsrådet drøftede julebelysningen. Der var flere, der gav udtryk for, at belysningen har været for voldsom, og at det har givet indtryk af, at der var arrangement i kirken. Menighedsrådet drøftede de tidligere forslag om indvendig lysprojekt med mulighed for lysdæmpning. Der blev endvidere foreslået udvendig oplysning af kirken. Det blev besluttet, at man ikke gentager julebelysningen fra denne jul med lys i de 2 lamper i sideskibene. Der forsøges at finde en anden løsning.

Ad. 10 Meddelelser

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at der har været afholdt møde i tårn- og tagudvalget med arkitekt Martin Jonø og ing. Abrahamsen. Fyens Stift har godkendt det af C&W arkitekterne udarbejdede projekt til istandsættelse af tårn og tag, og menighedsrådet har modtaget en forhånds lånebevilling. Arkitekten vil udarbejde udbudsmateriale. Det forventes og tilstræbes, at kirken kan benyttes i renoveringsperioden.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om kirkehøjskolesøndag den 17. marts i Menighedshjemmet. Som noget nyt, skal deltagere fremover købe billetter på Bureauet eller via hjemmesiden Visitnyborg.dk

Formand: Torben Hårbøl gjorde opmærksom på, at Fyens Stifts Menighedsrådsforening har udsendt indbydelser til årsmøde.
Torben Hårbøl mindede om, at menighedsrådsmedlemmer skal fremvise legitimation i Jyske Bank.

Ad. 11 Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.30.

Ad. 12 Tommy Martens orienterede om deltagelse i Fyens Stifts nytårskur, hvor ensomhed var et af emnerne som ved workshoppen på Nyborg Rådhus tidligere.

Gå tilbage