Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 29. november 2018 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 13/11 2018, jf. bilag.
2.    Den årlige konstituering: Valg af formand, næstformand, underskriftsberettigede, kirkeværge, kontaktperson, kasserer, sekretær og bygningskyndig.
3.    Tillæg til vedtægter for kirkegården, jf. bilag.
4.    Punkter fra præsterne:
a. Kirkekaffe. Hvor foretrækker menighedsrådet det skal være? I Munkekælderen fortsat, eller i nordre sideskib?
b. Præsterne foreslår, at trosbekendelsen også synges under eftermiddagsgudstjenesten. Kan det godkendes?
5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
6.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 17.30 (bemærk ændring af datoen).
7.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Mogens Blidegn, Karin Bülow Skov, Marianne Aagaard Skovmand
Som stedfortræder deltog Mary Lorenzen

Ad. 0    Vi sang ”Vær velkommen, Herrens år”.

Ad. 1    Lisbeth Jørgensen gjorde opmærksom på, at datoen for mødet i Fyens Stift ang. Kirkers brug ikke er den 29. februar. Det undersøges, hvornår mødet finder sted. På reformationsinspirationsdagen var der bl.a. fokus på unge og unges forhold og problemer. På baggrund heraf spurgte Dorit Myltoft præsterne, om der er eller kan skabes en kontakt til de unge på Campus.
    
Ad. 2     Menighedsrådet konstituerede sig som følger:
Til formand genvalgtes Torben Hårbøl med 14 stemmer af 14 mulige.
Til næstformand genvalgtes Dorit Myltoft med 14 stemmer af 14 mulige.
Til underskriftsberettigede genvalgtes formand Torben Hårbøl og næstformand Dorit Myltoft.
Til kirkeværge genvalgtes Erik Sørensen.
Til kontaktperson genvalgtes Lisbeth Jørgensen.
Til valgt kasserer genvalgtes Poul Ove Juul.
Som sekretær fortsætter Edel Steffensen (ansat)
Til bygningskyndig genvalgtes Niels Erbo Andersen

Ad. 3    Kirkegårdsudvalget forelagde ændringsforslag til tillæg til vedtægter gældende for urnegravsteder i anonym fællesplæne. Menighedsrådet godkendte ændringsforslaget.

Ad. 4
a) Menighedsrådet drøftede fordele og svagheder ved, at kirkekaffen finder sted i hhv. nordre sideskib eller Munkekælderen. Der var overvejende flertal for, at kirkekaffen fortsat finder sted i Munkekælderen.

b) Menighedsrådet godkendte præsternes forslag om, at trosbekendelsen synges med orgelledsagelse til søndagens 16-gudstjenester. Denne ændring træder i kraft 2. s. i advent.

Ad. 5    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: René Jensen overbragte en hilsen fra Poul Petersen med tak for afskedsreceptionen.
René Jensen oplyste også, at man nu er færdig med granlægningen på kirkegårdene.

Præster: Christian von Tangen Sivertsen meddelte, at Soroptimisterne har skænket Nyborg Kirkes Sociale Arbejde  en donation på ca. 9.000 kr. Ligeledes har Fidelitas-søstrene doneret 3.000 kr.

Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at Agnethe Kruuse er ansat på 8 timer pr. uge i kirketjenerfunktionen. Hun skal fortrinsvis fungere ved koncerter og på onsdage, hvor Lone Larsen får fridag. Lone Larsen går hermed 8 timer ned i tid.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at projektet med tårn og tag fortsat afventer tilbagemelding fra Stiftet.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl gjorde opmærksom på julekoncerten, Bachs Juleoratorium, der finder sted lørdag den 15. december kl. 16.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen gjorde opmærksom på Kirkegårdens Nytårsparole, som finder sted den 10. januar kl. 12.30
    
Formand: Torben Hårbøl meddelte, at projektet med metalepitafierne nu er sendt til høring hos konsulenterne.
Endvidere blev der mindet om kommunens invitation til workshop og dialog om ensomhed den 6.december.

Ad. 6    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 17.30 (bemærk datoændring).

Ad. 7    Mette Grymer spurgte til læsere til De ni læsninger.

Gå tilbage