Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 25. oktober 2018 kl. 17.30

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 9. oktober 2018, jf. bilag.
2.    Kvartalsrapport.
3.    Menighedshjemmet:
       a) Renovering som et stort projekt?
       b) Rammer for udlejning.
4.    Forslag om at vi istandsætter metalepitafierne nu (økonomi: af midler til "Lys og historisk inventar").
5.    Fyens Stift: Fristifts-forsøg (Bilag: Katalog over forsøgsmulighederne) – en drøftelse af, om der er nogen vi evt. kan deltage i/afprøve.
6.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
7.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 29. november 2018 kl. 17.30.
8.    Evt.

…………………………………………………………………………………………….

Fraværende med afbud:  Marianne Aagaard Skovmand, Tina Vandling Torup, Karin Bülow Skov

Ad. 0    Vi sang ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord”.

Ad. 1    Torben Hårbøl indledte mødet med en orientering om situationen mht. suppleanter til menighedsrådet. 1.suppleant for Den Kirkelige Borgerliste, Michael Møller, er flyttet fra sognet og er derfor fratrådt som suppleant. Mary Lorenzen indtræder herefter som 1. suppleant for Den Kirkelige Borgerliste.
Endvidere er suppleant for Den Grundtvigske Liste, Jette Schrøder, også flyttet fra sognet. Der er herefter ingen suppleanter for Den Grundtvigske Liste.

Tommy Martens gjorde opmærksom på, at det planlagte menighedsrådsmøde 24. januar 2019 falder sammen med nytårskur i Fyens Stift. Det undersøges, om menighedsrådsmødet  kan rykkes til torsdag den 31. januar 2019.

Ad. 2     Regnskabsføreren forelagde kvartalsrapport for Nyborg Kirkekasse. Rapporten blev taget til efterretning.

Ad. 3
a) Renovering af Menighedshjemmet.
I forbindelse med planer om renovering af den ledige lejlighed i Menighedshjemmet foreslår forretningsudvalget, at man drøfter og evt. undersøger om en samlet renovering af Menighedshjemmet vil være mulig mod optagelse af et lån. Der var bred opbakning i menighedsrådet til, at menighedsrådet får udarbejdet et overslag over de økonomiske udgifter ved et samlet projekt, og derefter forelægger sagen for provstiudvalget.

b) Rammer for udlejning
Punktet udsættes og afventer præsternes udtalelse.
Mht. den tidligere beslutning om, at den ledige lejlighed udlejes med viceværtsfunktionen blev det drøftet, om emnet evt. skal tages op til revurdering.

Ad. 4    Torben Hårbøl redegjorde kort for forløbet omkring istandsættelse af metalepitafierne og den længe ventede konsulentrunde fra Fyens Stift. Det blev besluttet, at formanden tager kontakt til stiftet ang. godkendelse af projektet og mht. økonomien søger Kirkeistandsættelsesordningen.

Der blev kort drøftet kirkens julebelysning, og det er besluttet at fastholde løsningen fra sidste år med lys i de 2 sideskibe. Det blev foreslået, at man forsøger, om der kan etableres en lysdæmper. Erik Sørensen undersøger mulighederne.

Ad. 5    Fyens Stift har fået status af fristift og har udarbejdet en oversigt over mulige fristiftsforsøg, som  menighedsrådene kan deltage i. Menighedsrådet drøftede forslaget, og debatten går videre på provstiets fællesmøde.

Ad. 6    Meddelelser

Præster: Ida Korreborg nævnte, at hun og Marianne har planlagt den kommende sæsons børnearrangementer, bl.a. Aftenstund for børn og børnegudstjenester.

Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at der afholdes MUS-samtaler i den kommende uge.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om julemarkedet og aftalte koncerter. Frivillige hjælpere er velkomne.
Bodil Hårbøl roste projektet ”Ånden i naturen”.

Formand: Torben Hårbøl gjorde opmærksom på, at Landemode og Stiftsdag holdes 28. september 2019.
Den nye minihåndbog for Menighedsrådsmedlemmer er udkommet og kan bestilles.
Formanden gjorde opmærksom på nye annonceringsmuligheder for kirkens aktiviteter, inspireret af tillæg i Fyens Stiftstidende.

Ad. 7    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 29. november 2018 kl. 17.30.

Ad. 8    Ida Korreborg spurgte til konfirmationstøjsudvalgets udspil mht. kommende konfirmander. Mette Grymer går videre med det.

Gå tilbage