Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 27. september 2018 kl. 17.30

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 11/9 2018 (bilag).
2.    Revisionsprotokollat (bilag).
3.    Endeligt budget 2019 (bilag).
4.    a) Evaluering af sommerens tirsdags-aftenandagter?
       b) Tirsdagsaftens-andagter i vinterhalvåret som i 2017/18?
5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
6.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25/10 2018 kl. 17.30.
7.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Ida Korreborg, Karin Skov, Bent Laursen og Dorit Myltoft.
Som stedfortræder deltog Erling Olsen.

Ad. 0    Vi sang: ”Nu går solen sin vej”.

Ad. 1    Mette Grymer spurgte til punktet om udlejning af Menighedshjemmet til ikke kirkelige arrangementer. Torben Hårbøl redegjorde for de aktuelle forespørgsler og aftaler. Det blev aftalt, at præsterne drøfter deres ønsker om brug af Menighedshjemmet, og at lejebetingelserne videredrøftes.

Ad. 2     Revisionsprotokollat for Regnskab 2017 blev forelagt af regnskabsføreren. Menighedsrådet tog protokollatet til efterretning, og protokollatet blev underskrevet.

Ad. 3    Regnskabsføreren orienterede kort om budgetændringerne, der fortrinsvis vedrører lønninger. Der var en enkelt bemærkning vedrørende Menighedshjemmets budgettal. Budget 2019 for Nyborg Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46, afleveret 18.09.2018 kl. 11.09 er gennemgået og godkendt.

Ad. 4
a) Generelt har der været god tilfredshed med aftengudstjenesterne. Der har været afprøvet forskellige muligheder mht. menighedens placering i kirkerummet, bl.a. sideskibet og omkring døbefonten. Der var forslag fra Tommy Martens om evt. koordinere aftengudstjenesterne med Tappenstregen, der går rundt i byen. Det overvejes, om aftengudstjenester skal gå fra pinse til høst eller til 1. september,
b) Der var god respons på stillegudstjenesterne og opbakning til, at man fortsætter.
        
Ad. 5
Medarbejderrepræsentant: Rene Jensen overbragte en hilsen fra Chris med tak for opmærksomheden. Rene Jensen meddelte endvidere, at der har været indbrud i kirkegårdskapellet og kølerummet. Der er ikke forsvundet noget, men der er udøvet hærværk.
    
Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at Steen Sørensen fungerer som midlertidig hjælper i Menighedshjemmet, indtil viceværtfunktionen er afklaret.
    
Kirkeværge: Erik Sørensen har undersøgt, om det er efter reglerne, at der ringes bedeslag efter aftenringningen, og meldte tilbage, at sådan har det været i mange år.
Mht. rampen, der nu er fjernet i kirkerummet, har der kun været en enkelt bemærkning om, at den er savnet.
    
Formand: Torben Hårbøl mindede om Landemode og Stiftsdag lørdag den 29. september.
Formanden gjorde også opmærksom på, at det er kirkens egne organister, der giver koncert næste onsdag, og der er fri entré.
Søndag den 30. september er der reception i Menighedshjemmet i anledning af, at menighedsrådet har overtaget huset.

Ad. 6    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. oktober 2018 kl. 17.30

Ad. 7    Menighedsrådet drøftede skiltning til kirkens indgang for turister.
Lisbeth Jørgensen takkede studietursudvalget for et meget fint arrangement og en vellykket tur.

Gå tilbage