Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 30. august 2018 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 12. juni og 14. august 2018 (bilag).
2.    Ændring i menighedsrådet.
3.    Kvartalsrapport (bilag).
4.    Tillæg til vedtægter på kirkegården (bilag).
5.    Forslag om at rampen i kirken fjernes (forsøget har vist, at den ikke bliver brugt).
6.    Evaluering af ændringer i gudstjenesten fra menighedsrådsmødet august 2017 (bilag, MR-ref. aug.2017 pkt. 3).
7.    Nyborg Menighedshjem – status og forslag til planer for fremtiden.
       a: Godkendelse af regulativ
       b: Åben drøftelse ud fra Rapport fra arbejdsgruppen (bilag).
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 27. september 2018 kl. 17.30.
10.   Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Marianne Aagaard Skovmand, Christian von Tangen Sivertsen, Karin Skov

Ad. 0    Vi sang: ”Nu er det længe siden”
Torben Hårbøl indledte mødet med mindeord over Svend Lund Nielsen.
    
Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2    Torben Hårbøl bød velkommen til Ole Skovsbøll, som er indtrådt i menighedsrådet for den Kirkelige Borgerliste. Der blev også budt velkommen til kirkegårdspersonalets nye medarbejderrepræsentant René Jensen.
Flg. ændringer af menighedsrådets udvalg: Bente Tipsmark indtræder i kirkegårdsudvalget, Ole Skovsbøll indtræder i Aktivitets- og Kommunikationsudvalget, Mogens Blidegn udtræder af AKU.

Ad. 3    Regnskabsfører Vivi Sørensen forelagde kvartalsrapport for Nyborg Kirkekasse.
Rapporten blev taget til efterretning.

Ad. 4    Kirkegårdsudvalget har udarbejdet tillæg til vedtægter for den nye urneafdeling, Kildespringshaven, afd. 3K. Menighedsrådet godkendte tillægget.
Hans Broch-Mikkelsen supplerede punktet med at oplyse, at der har været megen interesse for den nye urneafdeling.

Ad. 5    Menighedsrådet drøftede behovet for den midlertidige rampe, der er opsat i kirkens nordside til brug for gangbesværede altergæster. Rampen bliver stort set ikke brugt, og menighedsrådet besluttede derfor, at rampen fjernes. Kirketjeneren orienteres.

Ad. 6    Ved altergang har præsterne det sidste år benyttet nadverliturgi C. Der var fra både præster og menighedsrådsmedlemmer ønske om at gå tilbage til nadverliturgi B. Det blev derfor besluttet  at gå tilbage til nadverliturgi B fra september måned.

I løbet af det sidste år har det været forsøgt, at der ved højmesser med mere end 3 dåb kun har været 1 læsning i formessen, hvor der ellers er og har været 2 læsninger. Menighedsrådet besluttede, at man fremover som udgangspunkt ikke forkorter formessen, dog kan den tjenestegørende præst undtagelsesvis forkorte formessen.
    
Ad. 7.   
a) Nyt regulativ for brug af Menighedshjemmet blev forelagt. Forslaget har taget udgangspunkt i de nuværende regler for udlån af Korsbrødregården. Der blev foretaget en enkelt justering, hvorefter regulativet blev godkendt.

b) Status for Menighedshjemmet. Formanden meddelte, at de nuværende viceværter har opsagt deres stilling. Menighedsrådet er indstillet på at indgå et kompromis med parret om, at deres funktion som viceværter ophører ved udgangen af september måned 2018, og at huslejeforpligtigelsen samtidig stopper.
Menighedsrådet drøftede forskellige muligheder for den fremtidige varetagelse af viceværtfunktionen. Der var tilslutning til, at man forsøger at genudleje lejligheden med viceværtfunktionen. Der bliver en overgangsperiode, før evt. istandsættelse og udlejningstidspunkt ligger klar. Forretningsudvalget forsøger at løse opgaverne i huset ved hjælp fra kirketjenerne m.fl.

Arbejdsgruppen for Menighedshjemmet har udarbejdet forslag til planer og ideer for Menighedshjemmets brug. Punkterne og den prioriterede liste blev belyst.
    
Overtagelse af Menighedshjemmet festligholdes søndag den 30. september efter gudstjenesten kl. 16 med kirkekaffe/lille reception.
    
Der er modtaget en forespørgsel fra Østfyns Museum om lån af Menighedshjemmet til et reformationsarrangement den 27. oktober 2018. Menighedsrådet godkendte ansøgningen.
Folkekirkens Nødhjælp har henvendt sig ang. lån at Menighedshjemmet til et arrangement sidst i maj 2019.  Udlånsbetingelserne drøftes på forretningsudvalgsmødet.
Der har desuden været et par henvendelser mere. Sagerne drøftes på forretningsudvalgsmøde.

Bente Tipsmark spurgte til arbejdsgruppens funktion fremover. Det blev aftalt, at arbejdsgruppen opretholdes, og at man ser tiden an mht. arbejdsopgaverne.

Torben Hårbøl meddelte, at der er aftalt et møde med planlægningsgruppen for De Ældres Eftermiddag ang. deres fremtidige situation og menighedsrådets evt. muligheder for at understøtte deres arbejde.

Ad. 8    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Rene Jensen meddelte, at Henrik Skov afløser Poul Petersen med kapeltjenester. René Jensen er ny tillidsrepræsentant.

Præster: Ida Korreborg orienterede om en vellykket uge med mini-konfirmander og gjorde opmærksom på udstillingen med børnenes filtningskunst i kirken.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at Oticon har været på besøg angående justering af højttaleranlægget i kirken.
Erik Sørensen meddelte, at der bliver en ekstraudgift i forbindelse med det lille kororgel.
Erik Sørensen orienterede om de planlagte maleropgaver.

Aktivitetsudvalg:Bodil Hårbøl gjorde opmærksom på, at der i den kommende uge afholdes en festival med temaet Norden i Nyborg, hvor der bl.a. er 3 koncerter i kirken.
Programmet for Kirkehøjskolen er kommet. Temaet for Kirkehøjskolen er ”Kristendom i dansk litteratur”.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at der er bestilt en ny kirkegårdslåge, men at der er problemer med leveringen.
    
Formand: Torben Hårbøl orienterede om deltagelse i budgetsamråd. Nyborg Menighedsråd har bl.a. fået tilskud til drift og anlæg.
Torben Hårbøl gjorde endvidere opmærksom på nyhedsbrev fra biskop Tine Lindhardt og den årlige Landemode og Stiftsdag den 29. september.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 27. september 2018 kl. 17.30.

Ad. 10    Dorit Myltoft spurgte, om der er brandalarmer i Nyborg Kirke. Det er der ikke. Det er ikke obligatorisk, og der er store udfordringer ved etablering af brandalarmer i kirken. Menighedsrådet overvejer, om emnet skal tages op igen.

Tommy Martens orienterede om deltagelse i Landsforeningens Årsmøde, hvor der bl.a. var blev drøftet forslag til rekruttering af menighedsrådsmedlemmer, og kontakt til unge.

Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at kirkegårdslederen og han har været til møde i Teknisk Forvaltning ang. salg af jordstykke.

Gå tilbage