Referat fra menighedsmøde og ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 31. maj 2018

Menighedsmøde:
0.    Sang.
1.    Orientering om planerne for det kommende år.
2.    Budget 2019.
3.    Evt.

Menighedsrådsmøde:
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 15. maj 2018 (bilag).
2.    Kvartalsrapport.
3.    Den nye persondataforordning.
4.    Renovering og udvidelse af orglet: Forslag om lånefinansiering og planlægning af projektet til 2020 (bilag).
5.    Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. brug af menighedshjemmet.
6.    Minikonfirmandundervisning i uge 27?
7.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8.    Næste menighedsrådsmøde:  Torsdag den 30. august 2018 kl. 17.30
9.    Evt.
10.   Stillingtagen til forslag om, at Kordegnekontoret kan overtage kirkebogsføringen for mindre sogne i provstiet.
11.   Tårn- og tagprojekt
        a)  Stillingtagen til tagsten
        b) Godkendelse af tag- og tårnprojekt mhp. forelæggelse for de kirkelige myndigheder (bilag); (Tegninger og projektbeskrivelse fremsendes kun elektronisk).
12.   Godkendelse af at metalepitafie-renoveringsprojektet videresendes til de kirkelige myndigheder med anbefaling.

    …………………………………………………………………………………………….

Menighedsmøde:    

Ad. 0    Vi sang ”Se det summer af sol over engen”

Ad. 1    Punktet bortfaldt, da der ingen tilhørere var.

Ad. 2    Budget 2019 for Nyborg Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46, afleveret 18.05.2018 kl. 09.51 er gennemgået og godkendt.

Ad. 3    Intet.


Menighedsrådsmøde:

Ad. 1    Christian von Tangen Sivertsen spurgte til begrundelsen for afslag på lån af lokale for Rumænsk-Ortodoks Menigheds afholdelse af gudstjenester i kapellet eller andet lokale. Det kan måske overvejes at tilbyde Menighedshjemmet. Efter en kort drøftelse i menighedsrådet blev menighedsrådet enige om at fastholde afslaget.

Mht. punktet vedr. forespørgsel fra REPHA om en Taizé-inspireret aftensang og arrangementets sammenfald med Kirkehøjskoleaften, blev det aftalt, at Mette Grymer undersøger, om arrangementet kan flyttes til en anden dag. Menighedsrådet er positivt indstillet, hvis det kan flyttes til anden dag.

Ad. 2    Regnskabsføreren forelagde kvartalsrapport for Nyborg Kirkekasse. Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Ad. 3     Formanden orienterede kort om persondataforordningen, og der blev suppleret med oplysninger fra øvrige medlemmer.
    
Ad. 4    Torben Hårbøl orienterede om baggrunden for forslag om renovering og udvidelse af kirkens store orgel. Menighedsrådet godkendte, at man sammenslår de 2 projekter, og at man ud over de opsparede midler søger om stiftsmidler til projektet med henblik på renovering i 2020.

Ad. 5    Torben Hårbøl gav en kort opdatering på status mht. overtagelse af Menighedshjemmet. Bente Tipsmark foreslog, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at få udarbejdet et regelsæt for brug af Menighedshjemmet og se på fremtidens muligheder.
Til arbejdsgruppen valgtes: Bente Tipsmark, Christian von Tangen Sivertsen, Karin Skov og Poul Ove Juul. Desuden blev det foreslået, at kirketjener Kurt Kristensen er med i gruppen. Bente Tipsmark indkalder til første møde. Det blev endvidere aftalt, at arbejdsgruppen og forretningsudvalget drøfter, hvordan og hvornår en markering af overtagelsen kan ske.

Ad. 6    Der afholdes minikonfirmanduge 2. - 6. juli 2018, alle dage kl. 9-14. Ida Korreborg meddelte, at der er sendt indbydelser ud til skolerne. Der blev efterspurgt hjælpere til dagene. Liste blev sendt rundt.

Menighedsrådet besluttede herefter, at ændre rækkefølgen af dagsordenens punkter, så pkt. 10, 11 og 12 behandles efter pkt. 6.

Ad. 10    Hans Simonsen orienterede om overvejelser i provstiet om at flytte personregistreringen fra provstiets små sogne til Nyborg Kordegnekontor. I første omgang er der et ønske om, at kordegnekontoret overtager varetagelsen af Frørup og Tårup sognes personregistrering. Menighedsrådet godkendte overtagelsen.

Ad. 11    Tårn- og tagprojekt
a)    Stillingtagen til tagsten: Erik Sørensen meddelte, at han og arkitekten har aftalt, at der arbejdes videre med projektet ud fra den sorte tagsten (Amalienborgmodellen), men at der kan ændres tagsten. Menighedsrådet drøftede mulighederne. Der var forslag om at få besøg af Nationalmuseet for en vurdering inden endelig stillingtagen. Forslaget kom til afstemning. Der var 6 stemmer for og 14 imod. Forslaget blev afvist bl.a. på baggrund af den tidsmæssige faktor.  Herefter var der afstemning om valg af de 2 tagstensmodeller, den røde og den sorte. Afstemningen viste, at 7 stemte for den røde tagsten, og 11 stemte for den sorte. 2 undlod at stemme. Herefter er den sorte (Amalienborgmodellen) valgt.

b)    Menighedsrådet godkendte, at det forelagte tårn- og tagprojekt forelægges de kirkelige myndigheder.

Ad. 12    Menighedsrådet godkendte planerne for renovering af metalepitafierne.


Ad. 7    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Poul Petersen meddelte, at René Jensen bliver kirkegårdens medarbejderrepræsentant og tillidsrepræsentant fra august måned.
Vivi Sørensen meddelte på vegne af kirketjener Lone Larsen, at der nu er installeret allergivenlige hygiejniske toiletartikler på alle husets toiletter.
    
Præster: Christian von Tangen Sivertsen meddelte, at der til august bliver en studiekreds i samarbejde med en naturvejleder om temaet ”natur og kristendom”.
Mette Grymer meddelte, at hun er blevet udnævnt til beredskabspræst for Fyn – en ekstra opgave ved siden af opgaverne i sognet.

Kirkeværge: Erik Sørensen orienterede om ny pullertpåkørsel.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om arrangementer i forbindelse med Danehofmarked 7. – 8. juli. Slottet har en del arrangementer på kirkens område. Vagtliste til Munkekælderen blev sendt rundt.
Kirkehøjskoleprogrammet er også klar for den kommende sæson med bl.a. kirkehøjskolesøndag 9. september, hvor der samtidig er høstgudstjeneste. I ugen op høstgudstjenesten er der Nordisk Festival uge med flere koncerter i kirken m.m.

Studietursudvalget har planlagt studieturen, som i år går til Ærø lørdag den 1. september. Tilmelding senest 23. august. Indbydelser er udleveret.
    
Formand: Torben Hårbøl orienterede om nye billeder fra redaktør Jørgen Lind.

Ad. 8    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 30. august 2018 kl. 17.30

Ad. 9    Torben Hårbøl orienterede om, at vi har fået en klokkespilsklokke fra Andrea Dyrhøj. En lille klokke fra 1957 beregnet for Nyborg Klokkespil.
Torben Hårbøl overbragte lykønskning til Lisbeth Jørgensen i anledning af fødselsdagen.
Svend Lund Nielsen anbefalede, at aftengudstjenesterne holdes omkring lysgloben. Det havde fungeret godt i tirsdags.
Bodil Hårbøl mindede om kulturnatsgudstjenesten.
Torben Hårbøl ønskede alle en god sommer.

Gå tilbage