Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 19. april 2018 kl. 17.30

Dagsorden:

0.      Sang.
1.      Orientering om forretningsudvalgsmødet den 3. april 2018 (bilag.).
2.      Kvartalsrapport.
3.      Budget 2019.
4.      Nyborg Menighedshjem.
4. b*Kirkens tagsten
5.      Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
6.      Næste menighedsrådsmøde (budgetmøde) torsdag den 31. maj 2018 kl. 17.30.
7.      Evt.

*Ekstra punkt pkt. 4.b. tilføjet
…………………………………………………………………………………………….

Fraværende med afbud:  Bent Laursen.

Ad. 0    Vi sang ”Det er forår. Alting klippes ned.”

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2    Punktet udsættes til næste møde.

Ad. 3    Ingen nye emner.

Ad. 4    Torben Hårbøl meddelte, at Nyborg Provsti har godkendt overdragelsesaftale vedr. køb af Menighedshjemmet. Menighedshjemmet har holdt generalforsamling, hvor aftalen også er godkendt. Herefter underskrives aftalen af parterne, og Menighedshjemmet overtages pr. 1. juni 2018. Mht. overtagelse af løsøre, vil der blive udarbejdet en særskilt aftale.
    
Ad. 4 b. Menighedsrådet har holdt møde med tagstensfabrikant og arkitekt vedr. tagsten til kirkens tag. Menighedsrådet drøftede de fremviste 4 prøver. Der var i første omgang enighed om at fravælge den sorte med sølv (prøve 4). Derefter var der afstemning om at fravælge en af de 3 øvrige tagstenstyper, den blå, den blandede sorte og den røde.  Der var 12 stemmer for, at man fravælger den blå tagsten (prøve 1). Der er herefter den blandede sorte og den røde tagsten at vælge imellem.

Ad. 5    Meddelelser
Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om kulturnatten fredag den 1. juni. Der holdes gudstjeneste kl. 22.00, og det er Marianne Aagaard Skovmand, der står for gudstjenesten.

Mogens Blidegn meddelte, at han har været til generalforsamling i Grundejerforeningen, og at der bliver et dialogmøde senere på måneden.

Formand: Torben Hårbøl orienterede om syn over kirken og Korsbrødregården. Der er ingen nye synsudsatte arbejder, men der er enkelte emner vedr. driften, og emner der vil blive taget op på forretningsudvalgsmøde, bl.a. renovering af orgelet, evt. afvaskning/kalkning af hvælvingerne i kirkerummet, rampen m.m. Karin Skov gjorde opmærksom på behovet for skabe til konfirmationstøj.
    
Ad. 6    Næste menighedsrådsmøde (menighedsmøde/budgetmøde): torsdag den 31. maj 2018 kl. 17.30.

Ad. 7    Intet.

Gå tilbage