Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 27. april 2017

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet tirsdag den 4. april 2017 (bilag).
2.    Kvartalsrapport (bilag følger).
3.    Overtagelse af Menighedshjemmet på sigt?
4.     Ønsker til budget 2018.
5.    Forslag om køb af lille ’alterkors’ til bordet bag prædikestolen.
6.    Nyt om lysprojektet.
7.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 1. juni 2017 kl. 17.30 (bemærk datoen)
(menighedsmøde/budgetmøde).
9.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Dorit Myltoft, Erik Sørensen, Christian von Tangen Sivertsen, Bent Laursen
Bettina Horn deltog i mødet fra pkt. 2.

Ad. 0    Vi sang: Kom, maj, du søde, milde!

Ad. 1    Svend Lund Nielsen spurgte til punktet om drivhus til præstegårdshave. Formanden meddelte, at præstegårdsudvalget undersøger mulighederne.

Ad. 2     Regnskabsføreren forelagde kvartalsrapport for Nyborg Kirkekasse. Rapporten blev taget til efterretning.  Herefter blev det samlede regnskab for etablering af klokkestabel på Nyborg Kirkegård fremlagt.

Ad. 3    På baggrund af given situation drøftede menighedsrådet kort, om man skal undersøge muligheder og konsekvenser ved evt. overtagelse af Menighedshjemmet på sigt. Menighedsrådet aftalte, at der arbejdes videre med sagen.
    
Ad. 4    Aktivitetsudvalget har et ønske om en aktivitet med forevisning af film og ønsker midler afsat til aktiviteten. Præsterne undersøger forventede udgifter.

Ad. 5    Bodil Hårbøl orienterede om baggrunden for ønsket om et lille alterkors til bordet nedenfor prædikestolen, hvor gangbesværede har mulighed for at gå til alters. Hans Simonsen gav udtryk for, at den optimale løsning ville være at få en rampe, så menigheden kan samles ved alteret. Der var forskellige tilkendegivelser om evt. anskaffelse af det lille kors, udført af Maja Lisa Engelhardt, og bemærkninger om proceduren. Herefter foretog menighedsrådet en afstemning, om man ønsker at købe det lille kors. 2 stemte for, 8 var i mod, 5 stemte ikke. Det blev hermed vedtaget ikke at købe korset.

Karin Skov undrede sig over, at hele menighedsrådet ikke er indkaldt til kirkesyn, men at det alene er forretningsudvalget og repræsentanter for personalet, hvor det tidligere har været alle. Formanden udtrykte, at alle er velkomne til at deltage i synet, og det blev aftalt, at man til næste år overvejer, om hele menighedsrådet skal indkaldes.

Ad. 6    Torben Hårbøl meddelte, at Martin Jonø, C&W-arkitekterne nu har modtaget 2 forslag fra belysningsfirmaer, og at han nu vil danne sig et overblik og vende tilbage med en plan.    

Ad. 7    Meddelelser
    
Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at deltidskordegn Birgitte Markussen har opsagt sin stilling ved udgangen af maj. Kontaktpersonen arbejder sammen med Vivi og Edel på opslag af stillingen.
Mogens Blidegn orienterede om deltagelse i Grundejerforeningens generalforsamling.
Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl mindede om Kulturnat 19. maj.       
Formand: Torben Hårbøl orienterede om henvendelse fra FDF om et arrangement med fokus på Danmarkshistorien. Menighedsrådet er indforstået med, at FDF samles ved kirken.  
Torben Hårbøl orienterede om henvendelse fra en borger om kirkens økonomi, kirkeskat og kunst i kirken.

Ad. 8    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 1. juni 2017 kl. 17.30 (bemærk datoen) (menighedsmøde/budgetmøde).

Ad. 9    Mogens Blidegn oplyste, at han har fået en henvendelse fra en borger om adgangen til kirken om problemerne med ujævne sten.
Bodil Hårbøl orienterede om rundvisning for Ordenssøstre fra København.
Ida Korreborg meddelte, at hun og Chr. v. Tangen Sivertsen planlægger mini-konfirmanduge (uge 26) i samarbejde med slottet.
Svend Lund Nielsen bemærkede, at der ikke var påskeliljer på alterbordet påskedag.

Gå tilbage