Referat fra regnskabsmøde og ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 30. marts 2017


Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 16. marts 2017 (bilag).
2.    Årsregnskab 2016 (bilag).
3.    Drøftelse af ’øremærkning’ af de frie midler.
4.    Ønsker til budget 2018.
5.    Opsigelse af lønpolitik.
6.    Rådgivningsaftale vedr. tårn- og tagprojektet (bilag).
7.    Ajourføring af personalehåndbogen (bilag).
8.    Konfirmationsvagter (bilag).
9.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
10.   Næste menighedsrådsmøde torsdag den 27. april 2017 kl. 17.30.
11.   Evt.

x)12.    Tilføjelse af ekstra punkt: Embedsbeskrivelse for ansættelse af præst
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Hans Broch-Mikkelsen, Mogens Blidegn, Bodil Hårbøl, Mette Grymer, Christian von Tangen Sivertsen, Ida Korreborg.
Som stedfortræder deltog Jette Schrøder og Ole Skovsbøll

Ad. 0    Vi sang ”Den kedsom vinter gik sin gang”.

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2     Regnskabsfører Vivi Sørensen forelagde årsregnskab 2016.
Menighedsrådet drøftede kort regnskabet for klokkestablen, og det blev aftalt, at regnskabsføreren udarbejder et samlet regnskab, der indbefatter udgifterne fra de tidligere år.
Regnskab 2016 for Nyborg-Hjulby Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46 afleveret 17.03.2017 kl. 11.41 er gennemgået og godkendt.

Ad. 3    Menighedsrådet drøftede øremærkning af frie midler. Det blev besluttet at øremærke de frie midler med kr. 446.580 til kirkegården, kr. 354.401 til renovering af orgelet og kr. 100.000 til kirkens lysprojekt. Lysprojektet indbefatter bl.a. omlægning af kirkens belysning til LED-belysning.

Ad. 4    Formanden orienterede om budgetsamrådsmødet i Nyborg Provsti.

Ad. 5    Lisbeth Jørgensen meddelte, at kirkegårdsudvalget har arbejdet med en forenkling af lønpolitikken for kirkegårdens ansatte. For at gennemføre en ny lønpolitik må nuværende aftale med 3F opsiges. Menighedsrådet godkendte opsigelse af nuværende aftale med 3F.    

Ad. 6    C&W-arkitekterne har udarbejdet en rådgivningsaftale om udarbejdelse af dispositionsforslag for tårn- og tagprojektet. Menighedsrådet godkendte aftalen.

Ad. 7    Medarbejderlisten til personalehåndbogen blev forelagt og revideret.

Ad. 8    Konfirmationsvagterne blev fordelt. Oversigten udsendes efterfølgende.

Ad. 9    Meddelelser
Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at han har modtaget faktura vedr. oplagring af egetræ på Bistrup Gods. Egetræet er til brug for renovering af tårnet.

Formand: Torben Hårbøl nævnte, at der på budgetsamrådet blev drøftet varmestyring af opvarmningen i kirkerne.

Ad. 10    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 27. april 2017 kl. 17.30.

Ad. 12    Menighedsrådet drøftede udkastet til embedsbeskrivelse for præsteansættelse og foretog enkelte revideringer i forhold til det forelagte forslag.

Ad. 11    Bente Tipsmark spurgte til deltagelse i årsmødet for Landsforeningen af Menighedsråd. Menighedsrådet bevilger deltagelse.
Poul Ove Juul foreslog, at man deltager i Lutheraftener og evt. følges ad.
Tommy Martens nævnte muligheden for at opleve natkirken i Odense Domkirke hver fredag.

Gå tilbage