Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 23. februar 2017

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 9. februar 2017 (bilag).
2.    Diverse vedtægter: a) Forretningsudvalget; b) Kassereren; c) Regnskabsføreren; d) Kontaktpersonen (bilag).
3.    Ny præst: a) Afsked med Kirstine Arendt; b) Opslag af præstestilling og foreløbig orientering om forløbet.
4.    Budget 2018 (budgetønsker indgives senest torsdag den 6. april).
5.    Diverse ad hoc-udvalg: a) Messehageludvalg; b) Boligudvalg; c) Verdenskulturarvsudvalg.
6.    Projekt: Udvidelse og reparation af orgel indstilles til godkendelse. (Papirudgave af bilag udleveres på mødet).
7.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 30. marts 2017 kl. 17.30 (regnskabsmøde).
9.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Karin Bülow Skov og Vivi Sørensen

Ad. 0    Vi sang ”I sne står urt og busk og skjul”.

Ad. 1    Svend Lund Nielsen spurgte til punktet vedr. leje til Menighedshjemmet i forbindelse med Kirkehøjskolesøndagene og det årlige tilskud til Menighedshjemmet. Torben Hårbøl og Bodil Hårbøl orienterede om forholdene.
Til punktet vedr. etablering af Apps ved kirken anbefalede Tommy Martens, at teksten på skilte også bliver på tysk udover dansk og engelsk.
    
Ad. 2     Nævnte vedtægter blev forelagt
a)    Vedtægt for forretningsudvalget
Torben Hårbøl forelagde vedtægten. Vedtægten blev godkendt.
b)    Vedtægt for valgt kasserer.
Poul Ove Juul forelagde vedtægten. Vedtægten blev godkendt.
c)    Vedtægt for regnskabsfører
Poul Ove Juul forelagde vedtægten. Vedtægten blev godkendt med flg. ændring:
”Betalinger på over kr. 100.000 skal i homebanking udover regnskabsføreren godkendes af den valgte kasserer”
d)    Vedtægt for kontaktperson
Lisbeth Jørgensen forelagde vedtægten. Vedtægten blev godkendt.

Ad. 3    a) Torben Hårbøl meddelte, at sognepræst Kirstine Arendt har fået nyt embede i Nordstevns Pastorat pr. 1.marts 2017. Forretningsudvalget har planlagt afskedsgudstjenester 26. februar og kirkekaffe efter højmessen.
Mht. de udvalg Kirstine Arendt er med i, blev det aftalt, at udvalgene finder en afløser og melder tilbage til menighedsrådet.
Dorit Myltoft meddelte, at der er indkaldt til syn af præsteboligen i Strandparken, tirsdag den 28. februar.

b) Ang. ny præst blev biskoppens tidsplan for møder, stillingsopslag, ansøgningsperiode m.m. forelagt.
Torben Hårbøl forelagde udkast til stillingsopslag. Udkastet blev drøftet og justeret, men afventer profilmødet med biskoppen før endelig udformning.
    
Ad. 4    Formanden meddelte, at indgivelse af budgetønsker skal ske senest torsdag den 6. april. Budgetønsker kan indgives til menighedsrådsmøde, forretningsudvalget, regnskabsføreren eller kassereren.

Ad. 5    Til de nævnte ad hoc udvalg valgtes flg. menighedsrådsmedlemmer:
a) Messehageludvalget: Dorit Myltoft, Hans-Broch Mikkelsen og alle præsterne.
b) Boligudvalget: Mogens Blidegn, Bent Laursen, Karin Bülow Skov og kirketjener Kurt Kristensen.
c) Verdenskulturarvsudvalget: Som kirkens repræsentanter i byens udvalg valgtes Dorit Myltoft og Hans Broch-Mikkelsen.

Ad. 6    I forbindelse med ønsket om udvidelse og reparation af kirkens orgel, har organisten modtaget udtalelse og vurdering fra Kirkeministeriets orgelkonsulent Torben Krebs. Orgelkonsulenten anbefaler på det varmeste, at orgelet udvides og istandsættes. Menighedsrådet godkendte, at organisten arbejder videre med projektet.

Ad. 7    Meddelelser:
    
Præster: Ida Korreborg meddelte, at hun er trådt i stedet for Kirstine Arendt i De Ældres Eftermiddag og studietursudvalget.
Hans Simonsen meddelte, at Kirstines konfirmandhold overtages af hhv. Ida Korreborg, André Friis Møller og Kristina Løvenstrøm.
Til tårn- og tagudvalget valgtes Chr. v. Tangen Sivertsen i stedet for Kirstine Arendt.
Kirstine Arendt præsenterede de nye dåbs- og konfirmandfoldere.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at der er møde i tårn og tagudvalget 8. marts. I kirken har der været besøg af en lydmand ang. div. lydproblemer.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at der har været lydproblemer i kirkegårdskapellet. Kirkegårdsudvalget arbejder med en løsning hurtigst muligt.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl mindede om Kirkehøjskolesøndag 5. marts. Desværre er der meldt afbud fra den ene foredragsholder, Ole Helmig, men det er lykkedes at få Johannes Aakjær Stenbuch til at holde foredrag, emnet bliver ”Det gode liv”.

Formand: Torben Hårbøl orienterede om møde med arkitekt Martin Jonø, Maja Lisa Engelhardt og Erik Sørensen, hvor man har drøftet belysningen i kirken.
Torben Hårbøl meddelte, at der bliver syn af kirken og Korsbrødregården den 2. maj kl. 13. Forretningsudvalget og repræsentanter for personalegrupperne deltager.   
Torben Hårbøl forelagde statistik for Nyborg Sogn 2016.

Ad. 7    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 30. marts 2017 kl. 17.30 (regnskabsmøde).

Ad. 8    Hans Broch-Mikkelsen foreslog, at man får en drøftelse af muligheden for et bredere samarbejde på tværs af sognene, og at man også drøfter placering af sognegrænsen mellem bl.a. Vindinge og Nyborg.
Dorit Myltoft spurgte til behovet for sjælesorg blandt unge. Der blev en kort drøftelse af emnet. Det blev bl.a. foreslået, at der sættes kontaktoplysninger til præsterne op på gymnasiet.
Bodil Hårbøl forelagde et forslag om et transportabelt kors til brug ved det lille alterbord nedenfor trappen og ved demenssalmesang m.m.
Torben Hårbøl orienterede om henvendelse fra Janus Møller Jensen og DR. DR planlægger en udsendelsesrække, hvor de vil præsentere historie for unge mennesker, og de vil gerne begynde i Nyborg. Der vil være ca. 600 børn, og derfor vil de gerne låne Nyborg Kirke. Der er givet tilladelse til arrangementet, som bliver 3. april.

Gå tilbage