Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 26. januar 2017

Dagsorden:
0.  Sang.
1.  Orientering om forretningsudvalgsmødet den 15/12 2016 (udsendt i december) og forretningsudvalgsmødet den 10/1 2017 (bilag).
2.  Kvartalsrapport forelægges (bilag).
3.  Beholdningseftersyn forelægges (bilag).
4.  Forretningsorden forelægges til godkendelse (bilag).
5.  Diverse vedtægter forelægges:
a) Præstegårdsudvalget (bilag);
b) Kirkegårdsudvalget (bilag).
6.  Kollektliste (bilag udleveres på mødet).
7.  Valg til nogle udvalg: a) Udvalg vedr. tårn- og tagprojektet; b) Studietursudvalg.
8.  Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.  Næste menighedsrådsmøde torsdag den 23. februar 2017 kl. 17.30.
10. Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Mogens Blidegn, Hans Simonsen.
Bente Tipsmark forlod efter aftale mødet kl. 18.40 (u.pkt. 8)

Ad. 0    Vi sang ”Spurven sidder stum bag kvist”

Ad. 1    Torben Hårbøl beklagede, at dagsordenen med bilag først var fremme hos flere af modtagerne dagen før menighedsrådsmødet. Brevene var postet 18. januar og har været ca. en uge undervejs. Der arbejdes med at være på forkant med postgangen.
Der var ingen kommentarer til referatet fra forretningsudvalgsmødet.

Ad. 2     Kvartalsrapport for Nyborg-Hjulby Kirkekasse blev forelagt. Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Ad. 3    Regnskabsføreren forelagde revisionsprotokollat for Nyborg-Hjulby Kirkekasse. Menighedsrådet arbejder med procedureændringer vedr. fuldmagter til udbetaling af større beløb. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.

Ad. 4    Torben Hårbøl forelagde forretningsordenen for Nyborg Menighedsråd. Forretningsordenen blev godkendt.

Ad. 5

a) Dorit Myltoft forelagde vedtægter for præstegårdsudvalget, vedtægterne er behandlet på præstegårdsudvalgsmøde. Menighedsrådet godkendte vedtægter for præstegårdsudvalget.

b) Hans Broch-Mikkelsen forelagde vedtægter for kirkegårdsudvalget, vedtægterne er behandlet på kirkegårdsudvalgsmøde. Menighedsrådet godkendte vedtægter for kirkegårdsudvalget.

Ad. 6    Christian v. Tangen Sivertsen fremlagde på vegne af præsterne nyt forslag til indsamlinger ved kirkens gudstjenester. En af ændringerne i forhold til tidligere liste er et forslag om, at der bliver mulighed for at foretage akutte indsamlinger til nødhjælp. Præsternes forslag blev godkendt.

Ad. 7    Torben Hårbøl orienterede kort om forestående opgave for tårn- og tagudvalget.
Til tårn- og tagudvalget blev flg. valgt: Hans Broch-Mikkelsen, Erik Sørensen, Mogens Blidegn, Poul Ove Juul og Kirstine Arendt. Kurt Kristensen er tilknyttet udvalget. Erik Sørensen indkalder til første møde.

Til studietursudvalget blev flg. valgt: Kirstine Arendt, Karin Bülow Skov, Bodil Hårbøl og Svend Lund Nielsen. Kirstine Arendt indkalder til første møde. Studieturen afholdes lørdag den 2. september 2017 (første lørdag i september).

Ad. 8    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Poul Pedersen fortalte, at der har været mange positive tilkendegivelser over klokkestablen på Nyborg Gamle Kirkegård.
Vivi Sørensen meddelte, at der har været medarbejdermøde. Kurt Kristensen er genvalgt som arbejdsmiljørepræsentant. Mht. valg af medarbejderrepræsentant blev posten fordelt på 3 personer: Lone Larsen, Vibeke Tranberg og Claus Tolstrup.
    
Præster: Mette Grymer meddelte, at der er kirkehøjskolesøndag den 5. marts, og at der bliver brug for hjælp til borddækning og anretning af mad. Bodil Hårbøl, Bettina Horn og evt. Tina Vandling Torup meldte sig som hjælpere. Som standby er Karin Bülow Skov og Lisbeth Jørgensen.

Christian v. Tangen Sivertsen orienterede om et reformationshistorieprojekt der har fundet sted i den forløbne uge med Birkhovedskolen. Der har bl.a. været afholdt en katolsk messe.

Poul Ove Juul spurgte til arrangementer med kirkekaffe. Ida Korreborg oplyste, at der  bliver kirkekaffe efter eftermiddagsgudstjenesten på søndag den 29. januar, hvor der serveres kaffe og småkager i Munkekælderen.

Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen orienterede om afholdt medarbejdermøde.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at Janus Møller Jensen vil deltage i kommende forretningsudvalgsmøde ang. hjælp til etablering af app til kirken.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl gjorde opmærksom på det nye koncertprogram for foråret 2017. Det blev bemærket, at der er justeret på priserne, så der bliver en enhedspris på 50,- eller 100,- kr. ved alm. koncerter.
Aktivitetsudvalget har arbejdet videre med projektet ”plant-et-træ”. Der er bestilt et paradisæbletræ, som plantes fastelavnssøndag.
Bodil Hårbøl orienterede også om en reformationsfejring ”kirkens døgn”, som holdes 8. september, og hvor der bl.a. bliver tur rundt til nogle af kirkerne i provstiet m.m.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at Stiftet har givet tilladelse til etablering af urnehave på kirkegården.
    
Formand: Torben Hårbøl orienterede om nytårskur i Fyens Stift. Torben Hårbøl nævnte også, at der er udleveret materiale til kirkerne om reformationsåret.
Menighedsrådet drøftede kort højttaleranlæg i Korsbrødregården og Menighedshjemmet.
Folkekirken har udsendt en ny folder om dåb, som kan udleveres til forældre. Det blev drøftet, hvor folderen evt. kan ligge fremme (bibliotek, kordegnekontor, sygehus o.l.) Aktivitetsudvalget  drøfter emnet på næste møde.

Torben Hårbøl fremlagde ny oversigt over mødedatoer for forretningsudvalgsmøder og menighedsrådsmøder.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 23. februar 2017 kl. 17.30.

Ad. 10    Landsforeningen har udsendt rettelse til lommekalenderen vedr. sektionen for 2018.

Gå tilbage