Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 30. september2021

Dagsorden

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 8. september 2020, jf. bilag.
2.    Revisionsprotokollat til årsregnskab 2020 Nyborg Kirke (bilag).
3.    Budget 2021. Drøftelse af provstiets budgetudmelding (med besparelser). (Bilag: Besparelsesforslag (regnskabsføreren)).
4.    Jordsalget Hyrdegyden 7.
5.    KK-medarbejderens arbejdsopgaver.
(Præsternes liste over de arbejdsopgaver, de har ønsket, at hun varetager/går ind i (bedes forelagt i papirudgave – meget gerne udsendt gennem Vivi i forvejen))
Menighedsrådets ønsker/forslag til områder/emner der kan tages op, fremføres og drøftes.
6.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
7.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 29. oktober 2020 kl. 17.30.
8.    Evt.

…………………………………………………………………………………………….

Fraværende med afbud: Bent Laursen, Marianne Aagaard Skovmand,
Camilla Fibiger Gausdal, Bettina Horn.


Vi startede mødet med at synge: Vi pløjed og vi så`de.
    
      

Ad. 1     Bjarne Skov spurgte ind til plancheudstillingen, som var blevet aflyst.

Ad. 2    Revisionsprotokollat for regnskab 2020 gennemgået og taget til efterretning. Punkt 8 angående anbringelse af kirkekassens midler, kirkekassens midler er anbragt i flere pengeinstitutter.

Ad. 3    Budget 2022 blev drøftet og budgettet bliver færdiggjort med foreslåede besparelser og godkendt på et ekstraordinært MR-møde torsdag den 14. oktober kl. 17.30.

Ad. 4    Hans Broch-Mikkelsen orienterede om status for salg af jordstykket i Hyrdegyden.
 
Ad. 5    KK-medarbejderens arbejdsopgaver blev drøftet, præsterne redegjorde for flere nye aktiviteter, som Stine Frederiksen vil prøve at starte op.

Ad. 6    Meddelelser
Kirkens brochurer (dansk udgave) er næsten opbrugt, der bestilles nye.
Liste over planlagte forretningsudvalgs- og menighedsrådsmøder efteråret 2021
er omdelt.

Ad 7    Ekstraordinært menighedsrådsmøde torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.30.

Næste ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 28. oktober 2021 kl. 16.30.
    
Ad 8    Tommy Rolf Martens har været til Stiftsdag.
    
    Christian von Tangen Sivertsen meddelte at vi har arvet en bogsamling ”De Danske Kirker”.
    

Gå tilbage