Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 18. august 2021

Dagsorden:
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 10/6 og 5/8 2021, jf. bilag.
2.    Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder pr. 1/9 2021 (efterretningssag).
3.    Kvartalsrapport 2. kvartal 2021 (bilag).
4.    Indstilling af evt. emner til provstiudvalg og stiftsråd (til provstiets valgmøde torsdag den 19/8 kl. 17.00 på Nyborg Strand (ifølge Lokalavisen i uge 31 – der står ikke noget om tilmelding).
5.    Drøftelse af sagen: Salg af jordstykke i Hyrdegyden 7. Orientering om status og forløb. Fremlæggelse af væsentlige problemstillinger. Der kan blive tale om at tage beslutninger, men de kan ikke formuleres endnu. (evt. bilag følger, når de er klar).
6.    Drøftelse af sagen: Lyd i kirken (iht. præsternes ønske).
7.    a) adgang for gangbesværede til kirken i kirkens åbningstid; b) udvidede åbningstider for kirken i turistsæsonen; c) bedre skiltning v. kirken og v. pullerterne
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 30. september 2021 kl. 17.30.
10.  Evt.

…………………………………………………………………………………………….

Fraværende med afbud: Ida Korreborg, Marianne Aagaard Skovmand, Camilla Fibiger Gausdal, Lisbeth Jørgensen. Uden afbud: Lene Bolling.

Vi startede mødet med at synge: Æbler lyser rødt på træernes grene.

Ad. 1    Christian von Tangen Sivertsen spurgte ind til, hvilke skilte der var tale om på FU-mødet den 10. juni.

Ad. 2     Orientering om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder Stine Frederiksen. Mødelokalet ved Provstiet bliver midlertidigt kontor, der arbejdes på en anden løsning.

Ad. 3    Kvartalsrapport pr. 30.6.2021 gennemgået og taget til efterretning.

Ad. 4    Orientering om mødet med provstiet på Hotel Nyborg Strand torsdag den 19. august. Der deltager 8 – 10 fra Nyborg Menighedsråd. Vi indstiller Vagn Høngaard til Provstiudvalget og Hans Broch-Mikkelsen som suppleant.

Ad. 5    Orientering om salg af jordstykke i Hyrdegyden 7. Købsaftalen blev drøftet samt tilbud fra Per Pedersen vedr. opførelse af maskinhal. Kirkegårdsudvalget drøfter salget videre på næste kirkegårdsudvalgsmøde, hvor der skal besluttes, om man ønsker at sælge jordstykket med eller uden maskinhal.

Ad. 6    Ingen bemærkninger til punktet lyd i kirken.

Ad. 7    a: Adgang for gangbesværede til kirken blev drøftet. Der undersøges muligheder.
b: Åbningstiden for besøgende i kirken, følgende blev foreslået, og der arbejdes videre med sagen: Perioden 1. juni til 30. august åben fra kl. 10.00 – 18.00. Resten af året åben fra kl. 10.00 – 16.00.
c: Skiltning ved kirken blev drøftet, og punktet tages op igen.

Ad 8    Meddelelser
Kordegnekontoret åbningstid torsdag eftermiddag, drøftes på næste FU-møde.
Kirkeværge Erik Sørensen oplyste at arbejdet i tårnet går som planlagt.
Udvalget i Menighedshjemmet har holdt møde, og ejendommen slår revner, arkitekten kommer og gennemgår problemet og giver et bud på omkostningen.
Bodil Hårbøl gjorde opmærksom på Kirkehøjskolens folder, som er uddelt til alle.
De Ældres Eftermiddags program er ligeledes uddelt til alle.
Tilladelse til kalkning / afvaskning af kirkens midterskib er givet og gennemført (bortset fra koret, som klares 18. september).
Epitafierne er hængt op i kirken.

Ad 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 30. september 2021 kl. 17.30.

Ad 10   Tommy Rolf N. Martens har været til årsmøde i Landsforeningen af Menighedsrådsforeningen.

Gå tilbage