Referat fra menighedsrådsmøde/budgetmøde torsdag den 27. maj 2021

Dagsorden:
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 2021, jf. bilag.
2.    Efterretningssager: a: Ansættelse af kordegn og hverdagskorsanger. b: Godkendelse af regnskab 2020. c: Stillingsopslag vedr. kirke- og kulturmedarbejder.
3.    Kvartalsregnskab 1. kvartal 2021 (bilag).
4.    Budget 2022.
5.    Godkendelse Vedtægter for samarbejdsaftale med Frørup-Taarup Sognes menighedsråd (vedr. assistance vedr. administration af de to kirkegårde) (bilag).
6.    Stillingtagen til kirkegårdsudvalgets indstilling vedr. evt. salg af jordstykke i Hyrdegyden (bilag: Referat fra ekstraordinært kirkegårdsudvalgsmøde 11/5 2021; Fuldmagt til indhentning af oplysninger og undersøgelser forud for en evt. handel).
7.    Ansættelsesudvalg vedr. kirke- og kulturmedarbejder.
8.    4 udvalg nedsættes og kommissorier godkendes: a: Udvalg vedr. tårn- og tagprojektet; b) Studietursudvalget; c) Boligudvalget; d) Udvalget vedr. renovering eller ombygning af menighedshjemmet.
9.    Orientering om det årlige syn samt afleveringssyn efter orgelrenoveringen.
10.  Vagtplaner: a: minikonfirmandundervisningen i 1. uge af sommerferien? b: Konfirmationerne i august/september 2021.
11.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
12.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 19/8 2021 kl. 17.30.
13.    Evt.

…………………………………………………………………………………………….

Fraværende med afbud: Bettina Horn, Per Niels Jørgensen
Stedfortrædere: Ulla Krogsgaard, Annemarie Kaack
Lisbeth Jørgensen forlod mødet kl. 19.30.

Ad. 1    Torben Hårbøl bød velkommen til mødet.
Der er indkøbt 90 højskolesangbøger.
Lyden i kirken er blevet omlagt, Erik Sørensen kunne konstatere efterfølgende, at lyden var blevet bedre. Problemet med lyden er efterklang i kirken og ikke anlægget.
Punktet tages op igen på næste møde.

Ad. 2
a) Kordegn Birgitte Monrad Møller er ansat 20 timer pr. 1. april 2021. Hverdagssanger Lise Bech Bendix er ansat pr. 1. juni 2021.
b) Regnskab 2020 er godkendt og taget til efterretning.
c) Der er indrykket annonce angående KK-medarbejder med deadline den 15. juni 2021. Der er pt. indkommet 20 - 22 ansøgninger.
Menighedsrådet godkendte ovenstående punkter.

Ad. 3    Kvartalsrapport pr. 31.3.2021 gennemgået og taget til efterretning.

Ad. 4    Budget 2022 gennemgået og godkendt.
Pga. problemer med netadgang afleveres budgettet 28. maj 2021.

Ad. 5    Samarbejdsaftale med Frørup / Tårup (kirkegårdens administration) blev drøftet og godkendt.

Ad. 6    Evt. salg af jordstykke i Hyrdegyden blev drøftet og godkendt.
Vi vil henvende hos til provsten med henblik på at få en tilkendegivelse omkring anvendelse af provenuet.

Ad. 7    Ansættelsesudvalg vedr. KK-medarbejder:
Dorit Myltoft, Bodil Hårbøl, Lisbeth Jørgensen, Bettina Horn, Mette Grymer, Ida Korreborg, Christian von Tangen Sivertsen, Marianne Aagaard Skovmand.

Ad 8
a) Udvalg vedr. tårn- og tagprojekt: Erik Sørensen, Kurt Kristensen, Christian von Tangen Sivertsen, Mogens Blidegn, Vagn Høngaard.
b) Studietursudvalg: Bodil Hørbøl, Mette Grymer, Tommy Rolf N. Martens, Lene Bolling.
c) Boligudvalg: Bent Laursen, Mogens Blidegn, Hans Broch-Mikkelsen, Kirketjener Steen Sørensen (Menighedshjemmet), Kirketjener Kurt Kristensen (Korsbrødregården)
d) Udvalg vedr. renovering/ombygning af menighedshjemmet: Hans Broch-Mikkelsen, Lisbeth Jørgensen, Mogens Blidegn, Lene Bolling, Christian von Tangen Sivertsen, kirketjener Steen Sørensen.

Ad 9    Syn 2021 på kirkebygningerne.
Vedligeholdelsesstand: Kirken og Korsbrødregården meget fin stand.
Menighedshjemmet middel stand.
Nye mangler: Kirken og Korsbrødregården ingen. Menighedshjemmet, sætningsskader i bagvæg. Gulv gynger. Vinduer på 1. salen.
Afleveringssyn på orgelrenoveringen, konsulenten var tilfreds.
    
Ad 10    Vagtplan til konfirmationerne i august/september – alle vagter besat.
    
Ad. 11    Meddelelser
René Jensen meddelte at der pr. 1.3.2021 er ansat en ny elev på kirkegården.
    
Erik Sørensen meddelte at arbejdet med kirkens tårn går planmæssigt.    
    
Hans Broch-Mikkelsen opfordrede til at man deltager i Kirkegårdsvandringen.
    
På Assistentskirkegården er der stjålet 2 bænke samt alle vandhaner.    
    
Kirkehøjskolen starter roligt op med 2 studiekredse i efteråret 2021 og ind i begyndelsen af 2022. Første studiekreds er Marianne Aagaard Skovmand og Bodil Hårbøl om Vidnesbyrd om Holocaust. Anden studiekreds er Christian von Tangen Sivertsen og Mette Grymer om Karl Ove Knausgårds bog Morgenstjernen.

Forespørgsel fra Statsfængslet, har søgt om tilskud til juleaktivitet, ansøgningen gives videre til juleudvalget.
Vi siger nej tak til tilbuddet om adgang til Kirke.dk.

Der er bevilget 5%-midler til udbedring af brandalarmen i Korsbrødregården.

Tommy Rolf N. Martens blev på Fyns Menighedsrådsforenings generalforsamling valgt til delegeret på Landsforeningens årsmøde.

Christian von Tangen Sivertsen opfordrede til at der blev kigget på skiltningen ved kirken, da mange går søgende omkring.

Ad. 12    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 19. august 2021 kl. 17.30

Ad. 13    Årets udflugt for menighedsrådsmedlemmer og ansatte fastsat til den 18. september 2021.

Mødet slut kl. 20.20.

Gå tilbage