Referat af konstituerende menighedsrådsmøde torsdag den 26. november 2020 kl. 17.30

Mødet blev holdt i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, Nyborg.

Dagsorden:

1.    Godkendelse af dagsorden.
2.    Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed
jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens § 6 stk. 2.
3.    Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet), jf. menighedsrådslovens § 7.
4.    Valg af formand jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 3.
5.    Forretningsorden forelægges, jf. bilag.
6.    Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 3.
7.    Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 1.
8.    Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 2.
9.    Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 4.
10.   Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 5.
11.   Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 8.    
12.   Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 9.
13.   Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens § 17. stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19) for menighedsrådets funktionsperiode:
a) Beslutning om udvalgenes størrelse.
b) Forretningsudvalg.
c) Kirkegårdsudvalg.
d) Aktivitets- og kommunikationsudvalg.
e) Juleuddelingsudvalg.
f) Valg af repræsentanter til medarbejdermøder.
14.   Valg af medlemmer til stående præstegårdsudvalg, jf. menighedsrådslovens § 18.
15.   Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6 stk. 1.
16.   Valg af formand for valgbestyrelsen.
17.   Indstilling af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.
18.   Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. § 9 stk. 6 (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis det ønskes).
19.
a)  Drøftelse af tidspunkter for ordinære menighedsrådsmøder.
b)  Første ordinære møde fastsættes.
20.    Eventuelt.

…………………………………………….
Fraværende med afbud:  Marianne Aagaard Skovmand,

Som det først valgte medlem af det nye menighedsråd havde Bettina Horn indkaldt til det konstituerende menighedsrådsmøde. Bettina Horn bød velkommen, og gamle og nye menighedsrådsmedlemmer præsenterede sig for hinanden.

Ad. 1    Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2     Alle kandidater er godkendt.

Ad. 3    Erklæring vedr. menighedsrådsløftet er underskrevet af alle medlemmer.

Ad. 4    Som formand valgtes Torben Hårbøl med 15 stemmer af 15 mulige. Herefter ledede den nyvalgte formand mødet.

Ad. 5    Torben Hårbøl orienterede om den hidtil gældende forretningsorden. Forretningsordenen med ændringer vil blive forelagt på et ordinært menighedsrådsmøde.

Ad. 6    Som næstformand valgtes Dorit Myltoft med 15 stemmer af 15 mulige.

Ad. 7    Som kirkeværge valgtes Erik Sørensen.

Ad. 8    Som kasserer valgtes Vagn Høngaard.

Ad. 9    Som sekretær valgtes Vivi Sørensen.

Ad. 10    Som kontaktperson valgtes Lisbeth Jørgensen.

Ad. 11    Som bygningskyndig valgtes Niels Erbo Andersen.

Ad. 12    Som underskriftsberettiget valgtes formand Torben Hårbøl og næstformand Dorit Myltoft.

Ad. 13    a) Det blev besluttet, at udvalgenes størrelse ændres til besluttes individuelt for hvert udvalg.

b) Til forretningsudvalget valgtes Hans Broch-Mikkelsen, Erik Sørensen, Vagn Høngaard, Per Jørgensen. Formanden og næstformanden er fødte medlemmer.

c) Til kirkegårdsudvalget valgtes Bodil Hårbøl, Lisbeth Jørgensen, Hans Broch-Mikkelsen, Bent Laursen, Lene Bolling og Bjarne Skov.

d) Til Aktivitets- og kommunikationsudvalget valgtes Bodil Hårbøl, Camilla Fibiger Gausdal, Erik Sørensen og Bent Laursen.

e) Til Juleuddelingsudvalget valgtes Camilla Fibiger Gausdal, Mogens Blidegn og Lene Bolling.

f) Som repræsentanter til deltagelse i medarbejdermøder valgtes Tommy Rolf N. Martens og Per Niels Jørgensen.

Ad. 14    Til præstegårdsudvalget valgtes Bettina Horn, Dorit Myltoft, Mogens Blidegn og Tommy Rolf N. Martens.

Ad. 15    Til valgbestyrelsen valgtes Lisbeth Jørgensen, Bent Laursen, Vagn Høngaard, Camilla Fibiger Gausdal og Per Niels Jørgensen.

Ad. 16    Som formand for valgbestyrelsen valgtes Camilla Fibiger Gausdal.

Ad. 17    Punktet udsat til senere.

Ad. 18    Det blev vedtaget, at honorar til formand, kirkeværge og kontaktperson følger provstiets anvisninger.

Ad. 19

a) Det blev vedtaget, at menighedsrådsmøder så vidt muligt lægges den sidste torsdag i måneden kl. 17.30.

b) Første ordinære menighedsrådsmøde blev fastsat til torsdag den 28. januar 2021 kl. 17.30.

Ad. 20    Torben Hårbøl opfordrer de nye udvalg til af mødes inden det ordinære menighedsrådsmøde i januar 2021.

Ida Korreborg opfordrer til, at man tilmelder sig til at være med til at læse op ved de ni læsninger søndag den 6. december kl. 16.00.

Tommy Rolf Martens opfordrer til at man deltager i Landsforeningen af Menighedsråds årlige møde, som foregår i marts.

Torben Hårbøl redegjorde for situationen omkring provstestillingen i Nyborg Provsti.

Nytårsparole for kirkegårdens og kirkens personale aflyses p.g.a. covid-19.

Gå tilbage