Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 29. oktober 2020

Dagsorden:

1.     Orientering om forretningsudvalgsmødet den 29. oktober 2020, jf. bilag.
3.     Kvartalsrapport (bilag).
4.     Ekstrabevilling: Supplement til orgelrenoveringen (forglemmelse i projektbeskrivelsen): Elektrisk pedal (bilag).
5.     Godkendelse af arkitektaftale veer. Flytning af inventar samt ny belysning i kirken bilag).
6.     Vurdering af plads i forhold til antal kirkegængere, når der er ledige sorte mærker.
7.     KK-medarbejder – drøftelse af udvalgets forslag (bilag).
8.     Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.     Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 24. november 2020 kl. 16.30 (bemærk ugedag og tidspunkt) (sidste møde i det siddende menighedsråd).
10.    Evt.
    
…………………………………………………………………………………………….

Fraværende med afbud: Mogens Blidegn, Ole Skovsbøll, Marianne Aagaard Skovmand


Ad. 1    Ingen bemærkninger til referatet fra forretningsudvalget den 6. oktober 2020.    

Ad. 2     Budget 2021 afleveret den 15. oktober 2020 kl. 11.40 godkendt og besparelserne taget
til efterretning.

Ad. 3    Kvartalsrapport pr. 30.9.2020 gennemgået og taget til efterretning.    

Ad. 4    El-kobling på orglet, tilbud fra Marcussen & Søn kr. 61.250, projektet vedtaget.

Ad. 5    Projektaftale vedr. flytning af inventar samt ny belysning i kirken, blev godkendt, underskrives og sendes til provstiet.

Ad. 6    Det fastslås at antallet af kirkegængere holdes på det niveau som kirketjenerne har opmålt det til.
Klubber og foreningen som lejer Menighedshjemmet, må pt kun være 10 personer samlet.
De Ældres Eftermiddag betragtes som værende en del af kirkens aktiviteter.

Ad. 7    Der var flertal for at arbejde på at få ansat en præst i stedet for en kirke- og kulturmedarbejder.
Menighedsrådet vil bede om at få et møde med biskop og provst for at få en drøftelse af forslaget.

Ad. 8    Meddelelser
Christian von Tangen Sivertsen meddelte at den planlagte studiekreds udsættes til 2021.
Lisbeth Jørgensen meddelte at der nu var lavet en kontrakt med Tove Pedersen til
den 30. april 2021.
Der bliver ikke valg til menighedsrådet, da der ikke er indkommet ny liste.
Erik Sørensen opfordrede til, at man gik op forbi kirken for at se, at det meste af inddækningen er fjernet.

Hans Broch-Mikkelsen meddelte at kirkegårdens personale er klar til at grandække, og det ventes færdigt til 1. søndag i advent.

Billetter til Juleaftens gudstjenesterne udbydes gennem Visit Nyborg, de udbydes fra 2. søndag i advent.

Torben Hårbøl meddelte at provstiet har godkendt regnskab og protokollat for regnskab 2019.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 24. november 2020 kl. 16.30

Ad. 10    Tommy Rolf Martens meddelte, at han skulle deltage ved Landsforeningen af Menighedsråd årsmøde, dette foregår på visuelt.

    

Gå tilbage