Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 24. september 2020

Dagsorden

1.     Orientering om forretningsudvalgsmødet den 8. september 2020, jf. bilag.
2.     Kordegnekontoret – planer om forandring og forbedring.
3.     Budget 2021.
4.     Epitafium – rammer og placering i kirken.
5.     Orientering om valget til nyt menighedsråd.
6.     Gudstjenester: a) Julegudstjenester i lyset af corona-situationen? b) tirsdagsaften-andagter i vinterhalvåret? Evt. evaluering af tirsdagsaften-andagter i sommersæsonen.
7.     Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8.     Næste menighedsrådsmøde torsdag den 29. oktober 2020 kl. 17.30.
9.     Evt.
10.    Revisionsprotokolat for regnskabsåret 2019.
    
…………………………………………………………………………………………….

Fraværende med afbud: Ida Korreborg, fraværende uden afbud: Ole Skovsbøll.


Ad. 1    Torben Hårbøl takkede for hilsenen til sin runde fødselsdag.

Hvis man forlader mødet før tid, skal det meddeles til sekretæren, så det kan blive noteret i referatet.

Mette Grymer forespurgte til hvem og hvordan lokalerne bliver udlejet i Menighedshjemmet.

Handicappedes adgang til kirken i åbningstiden, der kan ringes til Kordegnekontoret eller kirketjenerne, dette skal oplyses på hjemmesiden.

Ad. 2     Planer om forandring og forbedring af kordegnekontoret, skal dette gøres nu eller skal det vente, der er indhentet tilbud fra murermester Aage Pedersen på kr. 118.000 og fra Fyens Kontorforsyningen på møbler på kr. 53.000.
Afstemning 13 for, 1 imod og 1 stemte ikke, så arbejdet kan sættes i gang.

Ad. 3    Gennemgang af forslag til besparelser på budget 2021. Menighedsrådet bad om betænkningstid, udvalgene gennemgår budgettet og melder tilbage med, hvor de ønsker at spare. Forretningsudvalget får bemyndigelse til at færdiggøre budgettet på næste forretningsudvalgsmøde.    

Ad. 10    Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2019 gennemgået og taget til efterretning.

Ad. 4    Rammer til metalepitafier, der var flere meninger, men flertallet gik ind for trærammer.
Placeringen må dog ikke være på væggen, hvor vi p.t. har børnebilleder (lavet af minikonfirmanderne).

Ad. 5    Lisbeth Jørgensen berettede om valget, som gik godt, der har være flere tilkendegivelser om, at de syntes det var fint med præsentation at kandidaterne. Der var en, som gerne ville have en forklaring på, hvorfor det foregik, som det gjorde, hun har fået en redegørelse og var tilfreds med svaret.
Valgudvalget har haft en evaluering, og er i gang med at formulere et brev til Kirkeministeren om måden valget skal foregå på, da det udelukker en del fra at deltage. Valget er bekendtgjort alle steder undtagen i kirken, dette vil ske næste søndag.

Ad. 6    Julegudstjenester: præsternes oplæg er 5 gudstjenester juleaften start kl. 10.00 og slut kl. 16.00 samt 2 gudstjenester lillejuleaften kl. 14.00 og kl. 16.00. For at deltage i julegudstjenesterne skal man tilmeldes.
Forslag om at tirsdagsandagterne fortsætter til og med uge 42, hvor eftermiddagsgudstjenesterne begynder, med start i 2021.
Evaluering af dette års tirsdagsandagter, har ikke været meget besøgt, dette skyldes måske corona.
Julegudstjenesterne for byens skoler aflyses i år.

Ad. 7    Meddelelser
Marianne Aagaard Skovmand fortalte, at Danmarks Radio kommer og optager gudstjenesten den 24. januar 2021.

Erik Sørensen meddelte at den store renovering af kirken forløber planmæssigt. Der laves en afdækning over orgelet, i tilfælde af dårligt vejr, og spiret er åbent.

Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at der er etableret nyt køleanlæg i Kapellet.

Kirkegårdsudvalget og kirkegårdens personale har været på udflugt, en god og oplevelsesrig tur.

Christian von Tangen Sivertsen har været på kirkegården og sammen med Anders Beck Larsen optalt pladserne i Kapellet og det nye antal, der kan være, er nu 25.

Bente Tipsmark, meddelte at murerarbejdet på Menighedshjemmet vil blive lidt dyrere end først antaget.
Der har været møde i udvalget, hvor nyt oplæg til renoveringen blev drøftet.

Bodil Hårbøl meddelte at første kirkehøjskole er på tirsdag, det skal som tidligere omtalt foregå i kirken.

Torben Hårbøl fortalte om møde med konsulent vedr. kalkning af kirken, det skulle kunne starte op, når orgelet er på plads igen.

Ad. 8    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 29. oktober 2020 kl. 17.30.

Ad. 9    Bettina Horn spurgte om det var forsvarligt at gennemføre Kirkehøjskolen.

Christian von Tangen Sivertsen meddelte, at der var talt op i kirken igen, og der kan nu være 90.

Gå tilbage