Hans Bredmose Simonsen går på pension

Af Torben Hårbøl

 

Hans Bredmose Simonsen


I foråret 1985 blev der i Nyborg Pastorat opslået en stilling til besættelse pr. 1. maj.

Menighedsrådene i Hjulby og Nyborg (under ledelse af formændene Bodil Banke hhv. Bodil Prip) gennemførte efter sædvane diverse prøveprædikener, og da de skulle vælge, faldt valget på Hans Bredmose Simonsen. Og efter sigende var der ingen tvivl om, at det skulle være Hans.

Hans kom fra Vestjylland (og fra studierne i Århus) og blev ansat fra 1. august. Han gik lige ind i arbejdet og funktionen, som om han var rutineret. I de første 15 år varetog han udelukkende præsteopgaver i de to sogne. Ud over tjenesterne i kirken var det også de 4 plejehjem og på sygehuset. Derudover var Hans en engageret redaktør af Kirkesiden, indtil der i vistnok 1997 var et menighedsrådsmedlem, der gerne ville påtage sig den opgave, som siden er blevet varetaget af et valgt medlem.

Da provst N.C. Lilleør gik på pension, syntes Hans Simonsen, at det kunne være interessant at prøve den opgave, og han blev udnævnt til provst pr. 1.9. 2000 som en funktion oven i det fuldtids præstejob. Siden blev der mulighed for at vægte provstearbejdet indtil 50%, og derfor kunne han drosle lidt ned på mængden af tjenester og konfirmandundervisning.

Igennem alle årene har Hans Simonsen slidt i det, og han har gjort det godt. Hans har været en glimrende og vellidt præst, hvis gudstjenester folk gerne har villet frekventere. Han har altid lagt vægt på, at gudstjenesten skulle være genkendelig og liturgisk korrekt, gennemført med værdighed. I sine prædikener har Hans Simonsen lagt vægt på at forklare de bibelske tekster, så folk kunne forstå det, og så sammenhængen trådte tydeligt frem.

Som provst har Hans B. Simonsen gjort det fremragende! Han har været provst i en periode, hvor der er sket store forandringer, og det har medført, at der er blevet lagt flere og flere opgaver i provstiet. Hans har slidt i det med det, med love og regler og ikke mindst med budgetter.

Hans Bredmose Simonsen nåede at være præst ved Nyborg Kirke i 34 år og provst i Nyborg Provsti i 19 år. Hans arbejde har, som det er fremgået, været præget af ihærdighed og engagement. Men det har også været præget af hans tilgang til mennesker med interesse, humor og godt humør. Han går nu på pension, og på menighedsrådets og Nyborg Sogns vegne siger vi hjertelig tak for indsatsen igennem alle årene og på alle planer.

Vi ønsker Hans Bredmose Simonsen en rigtig god og lang pensionisttilværelse sammen med ægtefællen, Anne-Mette, og børn, svigerbørn og børnebørn, som der nu bliver bedre tid til.

Gå tilbage