Kunstneren Maja Lisa Engelhardt udsmykker det store altervindue i Nyborg Vor Frue Kirke


ModlysNyborg Vor Frue Kirke har siden sin grundlæggelse i 1388 gennemgået utallige forandringer ikke mindst efter reformationen, hvor alle de katolske sidealtre blev revet ned. Den sidste store renovering af kirken blev foretaget i 1970-72, hvor altertavlen blev fjernet, og det store altervindue i østgavlen blev forsynet med klart glas. Det har givet et meget smukt og lyst kirkerum. I mange år sagde vi med stolthed, at vi i Nyborg har Danmarks smukkeste altertavle, træet, som kan ses gennem altervinduet. Men nu er træet ikke så smukt mere. Det er gennem årene blevet ødelagt af lynnedslag, vinterstorme og ælde.

Det klare glas i altervinduet har bevirket, at kirkerummet er præget af et stærkt lys fra øst, som gør, at kirkens inventar ses i modlys, så det ikke kommer til sin ret. Menigheden har gennem årene diskuteret det stærke lysindfald, og glasmosaikker har løbende været drøftet. Tanken er opgivet igen, da glasmosaikker ville ændre det lyse rum, som alle er glade for.

Det store gennembrud i planerne kom ved mødet med kunstneren Maja Lisa Engelhardt, som i 2011 har lavet et kors i forgyldt bronze til kirkens alter. Arbejdet med det gyldne alterkors førte til, at Maja Lisa Engelhardt på menighedsrådets opfordring udarbejdede en skitse til en kunstnerisk udsmykning af det 8 meter høje, tredelte vindue bag altret.

Maja Lisa Engelhardts forslag er helt unikt, da det består af iriseret glas, som er kendt i Frankrig, men ikke tidligere set i Danmark. Det iriserede glas dæmper modlyset, men bevarer det lyse rum. I modsætning til glasmosaik er iriseret glas smukt såvel udefra som indefra, i dagslys og ved aftengudstjenester.

VinduesskitseIndholdsmæssigt knytter Maja Lisa Engelhardt ruden til kirkens gamle korbuekrucifiks fra slutningen af det 14. århundrede, hvor selve korset, der er smykket med små blade, skal symbolisere livets træ, hvor den lidende Kristus allerede på korset havde i sig det spirende kommende opstandne liv. Samme tanke går igen i Maja Lisa Engelhardts alterbordskrucifiks, hvor livstræet skyder af korsets rod, som Grundtvig formulerer det i salmen ”Du, som går ud fra den levende Gud”. Nu lader kunstneren tanken gå videre fra det gamle korbuekrucifiks og det nye alterkrucifiks til det iriserede glas i de 8 meter høje ruder, som kunstneren bemaler med træer og grene, som rejser sig op, går på tværs og diagonalt med bevægelser, der peger på nyt liv, som er undervejs.

Maja Lisa Engelhardt har på fornemste vis tolket kirkerummet og korset med sit forslag. Nyborg Vor Frue Kirke får et unikt kunstværk, hvor rummet og korsene fremhæves, samtidig med at det smukke, lyse kirkerum bevares.

Vinduesprojektet er for stort til, at menighedsrådet kan finansiere det for egne midler. Derfor er menighedsrådet meget taknemmelig over, at Augustinusfonden har skænket kunstværket til Nyborg Vor Frue Kirke.

Kunstværket, der udføres af glarmester Per Hebsgaard, vil blive sat op i løbet af marts måned. Søndag den 22. marts vil kunstværket blive indviet ved en festgudstjeneste i Nyborg Vor Frue Kirke kl. 10.00, hvor biskop Tine Lindhardt prædiker.

Hans Bredmose Simonsen

En række små videofilm om processen omkring tilblivelsen af altervinduet kan ses på siden om altervinduet.

Øverste billede: Modlys i kirkerummet

Nederste billede: Maja Lisa Engelhardts skitseforslag til vinduesudsmykningen.

Gå tilbage