Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.30

Dagsorden:
0. Sang.
1. Orientering om forretningsudvalgsmødet den 5. november 2015, jf. bilag.
2. Valg af formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer, sekretær og bygningskyndig.
3. Budgetoverslag for klokkestablen.
4. Tillæg til lønpolitik for Nyborg-Hjulby Kirkegårdes ansatte, jf. bilag.
5. Principbeslutninger om placering af visse dele af kirkens inventar:
 a. Apostellysekronen og korbuekrucifikset
 b. Istandsættelse af de to ’epitafiebilleder’ (i arkivrummet)
 c. Placering af billeder
 Økonomien for de enkelte punkter er ikke klarlagt – derfor ’principbeslutning’.
 (Bilag: Ulla Kjærs (Nationalmuseet) notat efter mødet i kirken mandag d. 9/11, hvilket er forretningsudvalgets indstillinger).
6. Det nye gudstjenestecirkulære (udleveret på sidste menighedsrådsmøde).
6.b.* Udlån af kirken (eller kirkegårdskapellet) til den katolske kirke
7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8. Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. januar 2016 kl. 17.30.
9. Evt.
* Ekstra punkt (6.b.) tilføjet dagsordenen 24.11.15 
 …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Kirstine Arendt, Ole Skovsbøll
Som stedfortræder deltog: Jørgen Sund Christensen
 
Ad. 0 Vi sang ”Vær velkommen Herrens år”
 
Ad. 1 Ingen kommentarer.
 
Ad. 2 Flg. blev valgt:
 Til formand genvalgtes Torben Hårbøl énstemmigt.
 Til næstformand genvalgtes Lisbet Slipskjær énstemmigt.
 Til kirkeværge genvalgtes Erik Sørensen.
 Til kontaktperson genvalgtes Poul Ove Juul.
 Til kasserer genvalgtes Poul Ove Juul.
 Sekretær: Edel Steffensen (ansat).
 Til bygningssagkyndig genvalgtes bygningskonstruktør Niels Erbo Andersen.
 
Ad. 3 Hans Broch-Mikkelsen forelagde budgetoverslag for etablering af klokkestabel på kirkegården. Menighedsrådet godkendte budgetoverslaget, som herefter sendes til viderebehandling i provstiet.
 
Ad. 4 Menighedsrådet godkendte ændring af tillæg til lønpolitik for kirkegårdens ansatte. Ændringen vedr. bilag 3 punkt 4 om points for ansvar for praktikanter. Tildeling af points for denne opgave gøres variabel.
 
Ad. 5 a) Menighedsrådet drøftede placering af apostelkronen og korbuekrucifikset. Menighedsrådet godkendte som en principbeslutning, at apostellysekronen flyttes til midt i skibet, hvor den tidligere har hængt, og at korbuekrucifikset flyttes lidt mod øst.
 
 b) Menighedsrådet godkendte som principbeslutning, at epitafiebillederne istandsættes.
 
 c) Menighedsrådet vedtog, at man arbejder frem mod det forslag, som Ulla Kjær fra Nationalmuseet har foreslået.
 Forretningsudvalget arbejder videre med de 3 forslag, økonomien mv.
 
Ad. 6 Hans B. Simonsen forelagde det nye gudstjenestecirkulære til orientering.
 
Ad. 6.b. I forbindelse med lukning af Den katolske Kirke i Nyborg, Stella Maris, har Den Katolske Kirke forespurgt om muligheden og betingelserne for leje af Nyborg Kirke eller Nyborg Kirkegårdskapel ca. 2 gange om året.
Menighedsrådet vedtog at give tilladelse til, at Den Katolske Kirke kan leje Nyborg Kirkegårdskapel. Der er en fast sats for leje af kapellet for ikke medlemmer af folkekirken. Denne sats vil også være gældende ved udleje til Den Katolske Kirke.
 
Ad. 7 Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Poul Petersen meddelte, at kirkegårdspersonalet har valgt Lars Sørensen til arbejdsmiljørepræsentant, Poul Petersen til tillidsrepræsentant og til medarbejderrepræsentant. René Jensen blev valgt som suppleant for medarbejderrepræsentanten.
 
Præster: Mette Grymer meddelte, at præsterne til foråret vil oprette en studiekreds over de store verdensreligioner.
 
Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at der vil blive indkaldt til møde i tårnudvalget med ing. Abrahamsen i januar måned.
 
Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at der nu er grandækket på kirkegårdene. orben Hårbøl meddelte, at Nyborg Provsti har godkendt, at der foretages ompostering af anlægsmidler for budget 2015 til indkøb af maskiner. Nyborg Provsti har også godkendt fældning af rødbøg. Vedr. henvendelse fra gravstedsejer er gældende vedtægter overholdt. Menighedsrådet besvarer henvendelsen. Kirkegårdsudvalget har endvidere nedsat et udvalg vedr. pjecer om kirkegårdene.
 
Arbejdsudvalget har haft møde vedr. lys og kraft i Munkekælderen. Der har været indhentet tilbud, og arbejdet er nu blevet sat i gang.
 
Aktivitetsudvalget: Bodil Hårbøl orienterede om julekoncerten, New light Messiah, onsdag den 16. december kl. 19.30 
 
Formand: Torben Hårbøl orienterede om foredragsaften på fængslet vedr. den nye bog om Kirkerne i Nyborg.
 
Ad. 8 Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. januar 2016 kl. 17.30
 
Ad. 9 Nytårsparole på kirkegården bliver 7. januar 2015 kl. 12.30.
Nytårsparolen for kirkens ansatte og menighedsråd bliver den 3. januar efter højmessen.
Dorit Myltoft oplyste, at museet har solgt godt af bogen om Korsbrødregården.
Formanden ønskede menighedsrådet en rigtig god jul.

Gå tilbage